aconselhar

Citations 

variante(s): accosselhar, acoceilar, acocelhar, aconseilar, aconseilhar, aconseillar, aconselar, aconseyllar, acoselhar, acoserar, acosseillar, acosselar, acosselhar, acosseliar, acossellar, aquocelar, hacosselhar

1. v. tr. dir.

a. a. [alc. ren a alc.] 'conseiller'

T: GirBornS 36,60 (‑eyll‑ Sg); GirBornS 37,56 (‑eyll‑ Sg); PLunSansTDid 5,104 (‑oc‑ R)

L: GirRoussHo 4152 et pass. (‑oss‑); PrécArmitSerm 21,6 (‑oceile, éd.: corr. en acocega); GestaKarS 302 (‑oss‑); GestaKarS 2360 et pass. (‑oss‑); BarlR 33,6; BarlR 125,6; OpDév4OpDévD 322,15 (‑osera); GuilhBarraG 3273 (‑oss‑); ElucS 31,16 (‑oss‑); PriseJérC 37,16 (‑oss‑); BlandCornH 658; ÉvEnf2R 1,210 et pass. (‑oss‑); LegAurT 393,1 (‑oss‑); MystRouergJT 6743 (‑oss‑)

D: 1381/82 ⊂ CConsAlbiV2 2:36,578 (‑os‑); 1395 ⊂ Pans3 (s. v. con‑, «conseiller»)

b. 'donner conseil à, aider [en paroles et en actes]'

T: CercT 6,38 (‑oss‑ C); BernVentA 6,1 (‑ossell‑ C) = Rn 2:461a; BernMartiB 6,17 (‑oss‑ C); GirBornS 51,38 (‑eill‑ H); PRaimC 12,31 (‑eil K; ‑eilh a; acoss‑ R); MongeMontR 1,35 (‑os‑ C); PCardV 26,52 (‑el T; ‑oss‑ C, R)

L: GirRoussHo 398 (‑os‑); CroisAlbMa 155,10 (‑oss‑); NovPapS 97 (‑oss‑); SaviD 1189 (‑ossel‑ P); FlamG 831 (‑ossell‑); FlamG 5208 (‑ossell‑); BarlR 33,5; GuilhBarraG 3725 (‑oss‑); SFrancA 11.7,3 (aquocelant, abs.); ÉvNic3T 92c,5 (‑oss‑); MystRouergJT 2887 (‑os‑)

D: 1204 CartMontpRn 4:290a (s. v. comunaleza); 1220 La RéoleArchGir 2:271,19–20 (‑oss‑); 1283 MontségurArchGir 5:35,8 (‑oss‑); 1294 ⊂ ArchLectD 33,16 (‑os‑); 1201‥1395 La RéoleArchGir 2:266,19–20 (accoss‑); 1392 ⊂ LÉtPrGH 3,25 (abs.); CConsHermDT 22 et pass. (‑os‑)

c. 'examiner, délibérer sur'

D: 1370/71 ⊂ CConsAlbiV2 1:161,770 (‑os‑); 1374 ⊂ DocMillau2A 407 (hacoss‑); 1380/81 ⊂ CConsAlbiV2 1:317,551 (‑oss‑); 1449/50 ⊂ CCollMontpezLG 186,18 (‑oss‑); 1449/50 ⊂ CCollMontpezLG 191,30 (‑oss‑); 1449/50 ⊂ CCollMontpezLG 192,15 (‑oss‑)

d. 'chuchoter, dire à voix basse'

T: ArnGuilhSansTDid 2,415 (‑oss‑ R)

2. v. pr.

a. s'a. ab 'prendre conseil de, consulter'

L: CroisAlbMa 154,55 (‑oss‑); SaviD 709 (‑oss‑); LVVertRn 2:461a (‑oc‑); GuilhBarraG 2637 (‑oss‑); LibScintW 76A,16–17 (‑osselia); PriseJérC 598,30 (‑oss‑); LegAurT 312,20 (‑oss‑, inf. sans pron. réfl.)

D: v. 1200 ToulousainChartPrB 343,5 et pass. (‑ossel‑)

b. 'prendre conseil, délibérer'

T: GarBrunB 171 (‑eill‑ G); MarcGHP D1,11 (‑eill‑ A); BertZorziBertTrIt 67,9 (‑eill‑ I; temps comp. sans pron. réfl.)

L: GirRoussHo 2899 (‑oss‑); GuilhBarraG 302 (‑oss‑)

D: 1478 Saint‑Paul‑en‑BornTLandM 214,7 (‑os‑)

c. 'se décider, prendre une résolution'

T: GirBornS 56,127 (‑oss‑ C); RaimJordA 10,31 (‑oss‑ C); PVidAv 41,26 (‑oss‑ C, f; ‑eill‑ A, B); AimBelP 1,34 (C; ‑eill‑ E)

L: DaurelL 619 (‑ossell‑); DaurelL 983 (‑os‑); NovHerRickettsContr 93,575 (acoc‑); ÉvNic3T 93d,9 (‑oss‑)

d. 'chuchoter, parler à voix basse'

T: PLunSansTDid 5,251 (‑oc‑ R)

3. v. intr.

'délibérer'

L: GirRoussHo 6130 (‑osseilla)

D: CConsAlbiV 512 (‑oss‑)

Comp. de → conselhar.

FEW 2:1070b [ᴄᴏɴѕɪ̆ʟɪᴀʀᴇ]; DECat 2:885b; DECH 2:177b; DEM 1:495b; DELP 1:79b. DAG 2229; TL 1:101; Gdf 1:71b; AND2 29a; AlcM 1:137b.

aconselh, aconselhador, aconselhairitz, aconselhamen (?), aconselhan, aconselhat, aconselhier, benaconselhar