acier

Citations 

variante(s): acer, açer, ache, arsier, ascir, ase, aser, asey, asie, asier, asse, assee, asser, assey, assie, assier, ausier

n. m.

a. 'acier, alliage de fer et de carbone plus résistant que le fer'

T: GarBrunB 506 (acer N, G); ArnGuilhSansTDid 2,546 (ass‑ R); GirBornS 61,68 (B); RaimJordA 12,43 (A, B, D, M; ass‑ C, R; acers I, K); GuilhBergR2 3,6 (A; aser D; acer Sg); GuilhBergR2 15,22 (acer Sg); PVidAv 29,41; ManfLan/PVidPVidAv 44,9 (acer Da) = Rn 2:20b; GuirCalJeanrTrGasc 31,12 (a1; ass‑ R; aus‑ I; as‑ E; acer O); GuilhDurfAppelInedPar 131,33 (C) = Rn 2:20b; GuirRiqC 308 et pass. (ass‑ R)

L: SFoiHA 334 (acer); GirRoussH 7106; GirRoussH 2620 et pass. (acer); GirRoussHo 6205 et pass.; CroisAlbMa 188,34 (acer); JaufreB 1192 (A, B); JaufreB 4063 (B; as‑ A); JaufreB 4110 (B; acers A); GlosGrammS 199a,15 (acer); NovPapS 230 (ass‑); FlamG 2895 (ass‑); SHonSRH 8839 (ass‑) = Rn 2:20b; BlandCornH 454

D: 1204? ⊂ MémNobM 611,35; 13e s. NarbonneDocIndF 1:331,29; 1275 BordeauxTGascL (acer); 1284 BayonneDAG 366 (asser); InvSEulH 259,19; FueroEstH 69,16 (açer); LeudToulW 121; CoutGontArchGir 7:96,6 et pass. (ass‑); 1320 ⊂ Pans3 (ascir); 1332 PardiesLuc 139 n. 5 (assee); LeudMontPC 24 (ass‑); LÉpervC 64,999 (ars‑); 1372 ⊂ Pans3 (ass‑); fin 14e s. H.‑AlpesDocMidiM 442,31 (as‑ cf. n. 4); 1399 ⊂ Pans 2:111,13 (ass‑); 1406 ⊂ DAG 366 (asser); 1408 ⊂ DAG 366 (asser); 1411/12 ⊂ CConsMontrB 288,43 (asse); 1414 ⊂ DAG 366 (asser); 1421 ⊂ ÉtBayC 378,35 et pass. (asser); InvHyèresR 316,23 (ass‑); 1438 ⊂ Pans 2:168,39 (assie); 1438 ⊂ Pans 2:168,41 (ass‑); 1438 ⊂ DAG 366 (asse); CrimPrG 1444 (ass‑); 1449 ⊂ ÉtBayC 449,12 et pass. (asser); v. 1450 ⊂ DAG 366 (acer); v. 1450 ⊂ DAG 366 (asey); 1472 ⊂ Pans 2:216,30 (ass‑); 1475 ⊂ Pans 2:229,28 (ass‑); 1479 ⊂ CConsRisclePC 239,10 (ase); 1486 ⊂ ÉtBayC 430,28 et pass. (asser); 1493 Saint‑ÉmilionDAG 366 (asser); 1496 Bord.DAG 366 (assey); LRaisDV (asié); ArchBPyrLespyR 1:11b (acer); ArchBPyrLespyR 1:11b (achè)

b. 'arme d'acier, tranchant d'acier'

T: GirBornS 12,34 (A, C; acer(s) G, M, N, Q); RaimbVaqL 8,13 (as‑ E)

L: GirRoussH 6075 et pass. (acer); GirRoussHo 5325 et pass.; CansAntSP 181 (as‑); CroisAlbMa 211,156; CroisAlbMa 159,16 et pass. (acer); JaufreB 752 (B; as‑ A)

c. 'armure d'acier, cuirasse'

T: AnonLaiBillyLais 1,174 (acers W)

L: GirRoussH 2792 et pass. (acer); GirRoussHo 2151; AigB 1280 (acer)

De lat. tard. ᴀᴄɪᴀʀɪᴜᴍ 'acier', dér. de lat. ᴀ̆ᴄɪᴇ̄ѕ, -ᴇ̄ɪ 'pointe, tranchant'.

REW 103.1; FEW 24:104b [ᴀᴄɪᴀʀɪᴜᴍ]; DECat 1:26b; DECH 1:34b; DEM 1:413a; DELP 1:65b; LEI 1:416. DAO 366; TL 1:86; Gdf 8/2:24b; AND2 23b; AlcM 1:106a [ac‑], 2:83b [ass‑]. – Pfister2 18; Compan 176; Ziltener 1119, 1319, 1343, 1345.

assairal, assairar, assairiṉ, assairit, assairos