trǫt

LvP

s. m.

a. 'trot'

b. de t. 'au trot'

Rn 5:434b; Lv 8:503a

FEW 17:372a [ᴛʀᴏᴛᴛᴏ̂ɴ].