apaizar

LvP

v. a.

'apaiser'

Rn 4:457a [apaysar s. v. apagar ]; Lv 1:67b

FEW 8:93a [ᴘᴀx]. – Stichel 13.

apaziar