afigir

Citations 

variante(s): affegir, affigir

v. tr. dir.

a. 'attacher, fixer, apposer'

L: LeysAmA 3:47,22 (aff‑); LeysAmG 2:92,27 = Rn 3:321b

D: 1422 Saint‑FlourDAOA 25a (aff‑); ArchBPyrLespyR 1:17a (aff‑)

b. 'ajouter'

L: NTestÉvW 96,27 (afleg‑, à corr. en affeg‑)

D: InvClôtM 45 = Lv 1:27a

De lat. ᴀꜰꜰɪ̄ɢᴇ̆ʀᴇ 'attacher' avec changement de conjugaison.

afligir

REW 259; FEW 24:251a [ᴀꜰꜰɪ̄ɢᴇ̆ʀᴇ]; DECat 1:63b; DEM 2:261b; LEI 1:1226 [´‑ere]. Gdf 1:141b [‑er]; AlcM 1:238b [‑eg‑], 250a [‑ig‑].

afigimen