abdurar

Retour 

v. tr. dir.

'endurer, supporter'

GirBornS 64,74: Per que·m par recrezemens, / Si·l reis qu'es mager abdura / Los mals ni·ls deschauzimens, / Qu'om sans ni valens / Estei de l'anar duptos