acort

Retour 

n. m.

a. 'accord, paix, bonne entente'

RaimbAurP 12,44: E donc en breu, ses duptanza, / Per merce·m tornatz en acort, / Si no·us platz ma mort o·l valentz!

GirBornS 76,28: Vols que·t donc ben conort? / Fai de ton cor feble fort / Et aissi de ton gran tort / Trobaras ab Dieu acort.

GuirSalS 3,6: E ja non feira descort / S'ieu acort / E bon' acordansa / Trobes ab lieys qu'am pus fort

RaimbVaqL 17,15: que parti m'en al seu tort / en desacordansa, / mas ela·m quis pois acort

AimPegSC 45,33: … Patz / En volgr' et acort fort, / Tan sui cossiros, blos / E ses tot deport…

BonCalvoB 9,90: … / e que, senz tota contenda, / de grat s'amistat no·m renda / per acort e per emenda

BonCalvoB 17,7: mas ab tot zo mi peza fort qu'il [c.‑à‑d. la gen genoeza] es / desacordanz, car s'il esser volgues / en bon acort, sos granz poders leumen / sobraria totz cels per cui mal pren

DonPrM 2858: acortz – concordia

BrevAmR2 5924: Peyra d'aziman tira fer / et entre marit e molher / ha vertut, quan son en descort, / de far entr' ells patz et acort

BrevAmR3 14250.1: e dona·ns, Senher, vera patz, / e dona·ns amor et acort / e·ns defen de subtana mort

LibMorZ 47: Desacorz comense d'altrui, mas de te acorz.

1368 Saint‑SeverTLandM 106,25: – afin que de si en auant demorin en acort, e que cascun sapi sa part clarement…

1391LÉtPrGH 1,32a: … que si supplique a nostra dita dama que si meta tal orde et acort que los vassals de nostra dita dama non en suffran plus de dampnage ni per mar ni per terra

1477Pans 2:235,32: Item… arbitram que mejanssant las causes sobredites entre las diches partides sie pas et accord

b. venir en a. 'faire la paix'

1392LÉtPrGH 3,4a: e quant entre la gent del pays fos alcuna discordia o rancor que non si poges amicablament acordar, monsenhor lo senescal los deya costrenher a venir en acort e ajudar a l'obedient

1393LÉtPrGH 4,7a: et quant entre las gentz del pays fos alquna discordia o rancor et non si pogues amicablament acordar, nostra dita dama la reyna o mossenhor lo senescal los deya costrenher a venir en acort et estre favorables et ajudar al obedient

c. 'accord, convention, arrangement'

GarBrunB 47: Jovenz non a amic / que li paubre e·l ric / an tuit pres un acort / de cobeitat de mort.

PAlvF 5,30: qu'us encombriers vos sobransa, / de sai on lo solelh lutz, / en que seretz deceubutz, / s'acortz [mss. acort] no ven deves Fransa / Qu'ab un iovencel valen / avetz lai guerr' e conten

PVidAv 42,21: Per qu'ieu non sui del fugir poderos / Ni del tornar; per que m'en fora bos / Plaitz o tals fins qu'elha i agues honransa / [var. Plaitz o acortz tals qu'il n'agues h.].

LombRiegerTr 8,32: Car lo mirailz e no veser descorda / tan mon acord c'ab pauc vo·l desacorda; / mas can record so qe·l meus noms recorda / en bon acord totz mons pensars s'acorda

TomPalF 1,32: Qu'ar li Frances tornon totz desarmaz: / podem saber quals es lor volontatz. / Mas Dieus e Dreitz lor a camjat lor sort, / malgrat de cels que viseran l'acort.

TomPalF 1,39: Ai, croi baron, be·ous tenon enbregatz / clerc e Frances ab lor enfeingna patz, / que sai venon, et autreis lor acort: / tornar fara de ciutat a un ort.

DurSartJ 20: E·l coms marches dera s'en tal conort / Enqiera n'agran [c.‑à‑d. les Français] d'el plait ni acort

GirRoussHo 6990: E de tot quan lhi quis no·l dihs de no; / … / Entro a l'endema que l'acortz fo, / Que se repenti molt d'esta razo

CroisAlbMa 84,4: Que·l coms d'Alo' s'en torna car fait a gran sojor; / El voleit mot l'acort de Toloza laor, / Si no fosso·l Frances…

1187 CommingesChartPrB2 488,3: … e acord n'abeg ab los seios del Temple de cui es lo sober dit casals

1233ChartAgenMT 30,16: … deven las coreilhas de quada part estre deffenidas per judgament o per acort

1236 BordeauxTGascL 122,14: E quest acortz fo feits e autreiats tot per aichi cum desus es deit, de l'una part e de l'autra, en la man maiestre P. Arn. de la Seuba

1252 SouleTGascL 49,1: E lo coms e la cort e los sos asponon que euren lur acort or dessen aquet die.

MémMartT ·ᴠɪɪ· s. lhi trompador de l'aquort d'a Croicha

ForsBéarnOG FO13c: Conegude cause sie a totz et arcord sens contente so qui jo devi ffar a lor et egs que deven far a mi.

1201‥1395 La RéoleArchGir 2:263,21: en tot cas lo prebost et juratz de la Reula n'an la cogneissensa, de que s'ensec l'acort que fo feit… entre los prodomes de la bila de la Reula et…

1350Pans3 sans contexte

1352Pans 2:39,39: Item per segui aquest maldig de plai, nostra acort que ai paguat als ɪɪ notaris… ɪɪ lb., xɪɪɪ s.

1389 LibourneArchGir 1:78,15: E plus los a dat poder… de dar et d'autreyar carta o public instrument de acort, de transaction, de composition et de quittanssa

1392LÉtPrGH 3,28: … los acors e aliansas fasedoyras entre lo dich pays e·ls sobre dichs contatz de / Proensa et de Forcalquier

1393LÉtPrGH 4,8b: … que lo dit mossenhor lo senescal degne, valha et puesca praticar et tractar los acortz, las convensions et las alliansas, lasquals melhors et plus utils et expedientz li seran aveyare

1396LÉtPrGH 9,24a: … vaga a Mayranegas a tractar si degun bon acort si poyria trobar anb ella de guerra ho de pas

1397LÉtPrGH 12,25a: … per annar parlar a messier Baldo Spinello per mantenir l'acort fach entre lo pays et el

1423Pans 1:88,21: Et sapias que yeu ay vista et resaupuda una letra vostra en lacal se contenie l'acort dels x florins que Johan Gasinelli deu donar à ma dona mayre… loqual aves fach amb'el ambe me que lur plagues

1473LCPauT 46,26: … per anar aus baradatz de Loos, suus l'acort qui lasbetz se sercabe de la pleytesie qui es enter los de Loos que los Ossales et nos autres, ɪɪɪɪ s.

1521LCPauT 85,19: … quant los juratz et depputatz anan a Assat per acordar ab los Ossales et paissar lo acort ab los de Gelos

d. faire a. 'conclure un accord, faire la paix'

BertrBornG 10,3: Pois Ventadorns e Comborns ab Segur / E Torena e Monfortz ab Gordo / Ant faich acort ab Peiregos e jur, / …

AimPegSC 11,46: Don an li rey colp' e l'emperador, / Quar no fan paz ez acort entre lor / Per desliurar lo regisme reyal

FrancMorlJeanrJoies 21,37: Canso de Nostra Dona… / … / Accort fay donc a Dieu, ques a bon port / Porte nos totz…

1253 SauveterreTGascL 51,17: E nos, en Gasto, prometem e autreiam a uos… que paz ni acort no fazam ab nulh home ab cuy per nos fosedz entrad en guerre mengs de uos.

1431MBéarnR 168,13: Per cause [deudiit] enbergonhiment tractantz amicx de cada part an [feit] arcort e patz en la maneyre qui·s sec

e. aver a. 'se mettre d'accord'

PassS 1576: Centurio, hieu vos deman / D'aquest sant home que mort an. / Veyat si es encara mort, / Que ab el [c.‑à‑d. Joseph d'Arimathie] ne vulh aver acort.

f. esser de (bon) a. 'être d'accord, être du même avis'

ForsBéarnOG JM99a: De eodem [var. Son d'arcort] / Item si totz los testimonis no se arcorden en une rason, ren no val lo testimoniadge.

1434/35CConsMontV 62: … e az aysso per acorda la abolissieu que mandava la regina, e non fozem d'aquort e foc asicnat al dimecres

CConsMontV2 498: … aniay yeu Guiraut Molinia, cossol, a Bezes, e ayso per ahordenar lo libel desus am messia P. Simo… e en cas que non fosson d'acort, que hom rendes lo libel

1439Pans 2:173,24: Item que cant home forestier o strani aduria en Arle ho en son terrador… mercancias… ny avenie que homme d'Arle conpra la dicha mercantia, sie tengut e deia pagar xɪɪ deniers per liora… que cant son [a] Arle d'acort van a Forcas e aqui ressebon lur mercantias, e la villa pert sos xɪɪ deniers per liora.

1493Pans 2:243,39: Et es de bona costuma que sy oci advenie que los mestres de l'aumorna non fossan de bon accord de li fec de l'aumorna, que alors los confrayres s'y assemblon…

g. d'a. loc. adj. 'décidé d'un commun accord, arrêté'

CConsHermDT 58: … la soma… que dec aver per son trebalh de levar la dyta soma, aysi quant era eytat d'acort en cosolat

h. d'a. loc. adv. 'unanimement'

LegAurT 185,15: Adonc conogro que aqui volia remaner. E i dissero totz de acort que aqui demores.

i. de durs acortz loc. adj. 'intransigeant'

SordB 11,31: qu'il es als crois fera e de durs acortz, / et als valens humils, gen acordans

j. 'rapport [entre personnes]'

JoanRecJeanrJoies 37,28: … las dignitats, / Qui·n dreyts acorts esser deurian de tots, / Tant que li pauc als grans deurian respondre / Y amor e pats conservar entre lor

k. esser d'a. ab 'correspondre à'

LeysAm2A 3256: Retroncha dictats es d'acort / Am vers, car es del sieu resort

LeysAmA 2:184,13: Retroncha dictatz es d'acort / Am vers quar es del sieu ressort

l. per a. loc. adv. 'convenablement'

PRocaJeanrJoies 18,6: Vers figurat de Antecrist… / … / Forma pendra per diversa figura, / Com tost veyretz, demostran per acort

FrancMorlJeanrJoies 21,36: Canso de Nostra Dona… / … / Conforta an tu nostra natura humana, / Humana dic, te pregan per acort

m. faire l'a. de ᴍᴜѕ. 'accorder [un instrument]'

JoanRecJeanrJoies 37,2: De tots los homs al plus noble del mon / Ay vist, n'a trop, d'un' arpa far l'acort, / Car la trobec de sas votz en discort

n. ᴘᴏᴇ́ᴛ. 'concordance de sons, rime'

CompM 14,9: Item se fay rims fexuchs quant ultra tres mots de una sillaba, o d'un acord, hom pausa en un bordo de ᴠɪɪɪ o de mays sillabes, coma: Gran dan fan mant clergue truan

LeysAm2A 2095: Al retrogradar per dever / Las diccios podon haver / Tot aytal acort o semblan / A cell qu'era pauzats denan

LeysAm2A 2118: Ve·us aysi rim d'aquesta sort, / Cascus de sen ez amb acord: / Venguts es le Senyors d'amon / Saluts grans portar en lo mon

LeysAmA 2:105,26: Et enayssi li [c.‑à‑d. verset] no acordan son dig espars o brut, haven respieg als autres acordans; quar si tug eran ses acort, adonx no serian espars ni brut, ans serian estramp.

LeysAmG 1:342,25: Descortz es dictatz mot divers, e pot haver aytantas coblas coma vers… lasquals coblas devon esser singulars, dezacordablas e variablas en acort, en so et en lengatges.

LeysAmG 1:358,8: Descortz es dictatz mot divers, / D'aytantas coblas coma vers, / D'acort, de so, dezacordablas / E de legatges variablas

o. 'résolution, intention, volonté'

ArnDanE 9,103: Faitz es l'acortz; / q'el cor remir / totz sers / lieis cui dompnei / ses parsonier Arnaut

GaucFaidM 56,28: Ar hai dreg de chantar, / pos vei joi e deportz, / solatz e domnejar, / qar so es vostr' acortz

RaimbVaqL 8,23: de leis amar fora leus mos acortz, / s'ill ames me, c'aitals es mos conortz

RaimVidF 2,1296: E·l cavayer adreg e pros, / que tan servi ses gazardo, / et ab tot aiso non li fo / sufert, mas esquivat mot fort, / no deu aver nulh son acort / ni son cor doptos al tornar

PCardV 43,54: c'aitals es sos acortz / qu'entro los aia mortz / los plus rics e·ls plus fortz / no·i aia acordanssa

AnonChabIned 577,65: Amors, ben es mos acortz / Que «acortz» / S'apel mos cantz totz tems mays

CervR 51,30: que si·l vezer ne·l gay solatz perdia / de la bela, qu'es la gençer que·s tort, / leu auria de tot l'als fait acort

CervR 75,7: A tart es pres apres falir acortz: / axi com cel qui ha morta su mayre / e puys jura Deu e Senta Suzana / que mays no·y torn, pauc val sos desconortz

JaufreB 4127: Mas, per so car m'en descresetz / Ni·us pensat qe·us n'aja mentit, / Vos farai aqel escundit / Qe vostr' acortz [éd. vostra cortz] conoisera

JaufreB 5886: E s'anc fes ves vos malvestat, / Erguil ni gera ni foudat, / Tot enaisi s'en tornara / Can vostr' acort [éd. vostra cort] conusera.

GuilhBarraG 447: e diss: «… / Senhors, bon acort avetz pres.»

GuilhBarraG 2241: E l'amirat respos dese / e diss qu'el se vol batejar; / e ·ᴄ· del sieus el vay trïar / que foron am luy d'un acort

1392LÉtPrGH 3,4a: e deya esser antre els d'aqui avant bona amor e fraternitat, una voluntat, un corage, un acort sens fixion ni parcialitat neguna

1393LÉtPrGH 4,7a: et deya entre els estre d'aqui avant bona amor et fraternitat, una voluntat, ɪ corage et un acort, sens finxion ni parcialitat neguna

p. per a. loc. adv. 'de propos délibéré'

GuirCalPirotRech 576,202: Sapchas d'amor / … / com per acort / fay del dreg tort / ab sos dartz qe a fagz furbir

q. a son a. loc. adv. 'à son gré'

RaimCastPCardL 60,11: Rei e comte, bailho e senescal / Volo·ls castels e las terras sazir / A lur acort e paubra gent delir

r. aver (son) a. que [+ subj.] 'avoir l'intention de, décider de'

GuirRiqP 54,21: Per qu'ieu ai tot mon acort, / Que d'elhs lurs costums aprenda

PassS 459: Agron enter els aytal acort [var. E agueran entre els acort] / (Aytan be me tenian per mort) / Que·m giteso per l'aygua aval

s. esser d'un a. que [+ subj.] 'décider d'un commun accord que'

GestaKarS 1403: E foron d'un acort totz ·ᴠɪɪ·, que laysxessen lo monestier e que fessen lor habitacol al pueg de Vila Berssas.

t. d'un a., per un a. loc. adv. 'd'un commun accord, unanimement'

GuilhBarraG 101: qu'ades triero dos baros: / la us fon en Chabertz lo ros / e l'autre Guilhem de la Barra, / … / non troberan miels d'un acort

LeysAmA 1:25,7: Tug d'un acort / Havem pauzada nostra sort

1306 Mont‑de‑MarsanTLandM 12,14: per lor, e per tot lo combent de las dites serors, si cum disson de vn arcord

1368 Saint‑SeverTLandM 109,2: … las causes soberdiites fon laudades, approhades… per tot lo cosselh comun de la diite viele, e per totz acordadement e de ·ɪ· acort aquj presens e autreyans

1379 TartasTLandM 160,10: … la daune na Catherine de Miremon… ab boluntat, autrey e expres assentiment d'en Arnaud de Pistoson aperat Bordeu, son marit… entr' ams amasse per bn [sic] arcort… an benut, donat…

1379 TartasTLandM 160,27: E aqueste bente an feyte los ditz benedors l'un ab boluntat de l'autre entr' ams amasse per bn [sic] arcord, cum dit es…

1381 TartasTLandM 163,10: … enssemps amasse de vn arcort e l'un ab boluntat, cosselh, fauor, autrey e expres assentiment de l'autre…

1399LÉtPrGH 19,14a: tuch selz dels tres stats, d'una volontat, d'un acort, an consentit que lo dich augment si puasca exegir per lo dich ters an

1407 RoquefortTLandM 48,20: … los totz ensemps de lors bons gratz, sertes sciences e plasentz voluntatz, de vn arcort e boler…

1410 Mont‑de‑MarsanTLandM 28,9: e totes enssemps, abbadesse e sors, conjunctementz de vn arcort e de vne voluntat…

u. 'avis, jugement'

RaimVidF 2,1174: Vos remanretz anuey, et yeu, / al bo mati, aurai mon sen / e mon acort, per que breumen / vos deslieurarai vostr' afar.

GuilhMur/GuirRiqHarveyPPart 2:596,6: l'us fay los sieus ricx e sos companhos / e non ten pro a negun' autra gen; / l'autre fay ricx los estrans, ses tener / nulh pro als sieus. De cals es vostr' acortz / que dey' aver may de pretz?…

PassS 1590: Senher, es ver que tu ayas dat / A don Josepz aquel peniat, / Qu'encara segont nostre acort / No·n es veyayre que sia mort?

v. 'réflexion, hésitation'

PeirolA 22,25: Miels me fora, so cre, que m'en partis. / Partir? Non ges! Trop n'ai pres lonc acort.

AimPegSC 23,10: Domna, ja muer per vos sens nulh cofort. / Senher, ben trop n'auretz faich lonc acort. / Domna. ja es ma vida piegz de mort.

FalqRomAG 17,93: Ajuda·m, Dieu, tost, no m'o tricx, / car totz mos mortals enemicx / n'aurian gaug senes acort / si·m podian lieurar a mort.

AimBelP 18,15: cuiavam passar ab rire / per nostres nesis deportz; / fraire, per pauc lonx acortz / nos an fait trop tart assire

LanfCigLuqGatB 1,42: Bel Ugonet, fa a midon saber / lo mal qu'ieu trauc, e veirem ses acortz / que midonz es le meillers de qu'hom chan

BertrAlS 5,19: … / Q'el pert d'Avignon sa renda / … / Mas si non fai long acort, / Ia non perdra camps ni ort

BrevAmR5 30705: Domna, per vos morai ses nulh cofort. / Senher, ben trop n'avetz fag lonc acort. / Domna, ja es ma vida pieitz de mort.

w. se metre a a. 'se faire du souci'

PassS 877: No penset d'als mas de venir, / Car lo trobaret ayzinat / A tota vostra volontat. / No vo·n metat a gra acort: / Ve·us que·l trobaret dins l'ort.

x. 'consentement, approbation'

GirBornS 70,40: Ni non cre qu'en adreit deport, / Si·l cors no·i falsa ni la fes, / Que si' aisi iutgatz ni pres, / Cal c'ora non aveng' acortz / Cel qui no sab viure marritz.

LombRiegerTr 8,30: Car lo mirailz e no veser descorda / tan mon acord c'ab pauc vo·l desacorda; / mas can record so qe·l meus noms recorda / en bon acord totz mons pensars s'acorda

LegAurT 196,1: e per gran paor, l'emperador mudet lo sieu dich e dis que negus no·n toquesso, dels crestias, entro qu'el agues d'aquest fah plenier acort

av. 1199 MontferrandCoutAuvP 10,16: Lo coms ni·lh comtessa… no deuont home guidar que tort aia fait a home de Monferrant ses l'acort dels cosols.

av. 1199 MontferrandCoutAuvP 18,101: E si hom s'en fui am l'altrui molher… no deuont tornar a Monferrant trosque am l'acort dal senhor e dels cossols sainta Gleisa los i torn.

ForsBéarnOG FG101: Sapiatz que nos ab cosselh et arcord de nostre cort mayor avem ordenat las causes qui dejuus son contegudes…

ForsBéarnOG FG247: … ab expres consentiment et assentiment deus prelatz et barons… et ab conselh et acord deus autres genthius et gens de borcx…

1343ArchLectD 79,12: … no agut ni esperat autre coselh o acort, sino que los medihs juratz que seran estatz el dit coselh o acort, e no autres, fossan presens e aperatz, e que lo negoci agues mestier d'auer mes coselh o acort

1480MBéarnR 179,3: Et aixi medix ladite Amadine, de son consentiment et aixi ben d'arcort et boler de sousdiitz frays et autres amicx… bolo, concenti et autreya…

y. esser en a. de alc. ren 'consentir à qc'

GuiUisPadenPast 18,52: e ve·us m'en aizida, / que·us am a tota ma vida / si·m n'es en acort

z. esser d'a. de [+ inf.], esser en a. de [+ inf.] 'être prêt à'

PLadNoulCDeuxMss 43,7: Car yeu tostemps soy d'acort / De far so qu'ela·m requiera.

PDurLimJeanrJoies 8,1: De far un vers soy eras ben d'acort, / Per fin' amor, pensan del gay saber

1388Pans 1:87,24: … e aysso aytant com amdos seran en acord de tener lo

a'. aver en a. 'faire consentir'

AmSescSansTDid 4,413: sie·us fazia demanda / fola otra guaranda / … / vostre sen no·us falhis / que·us agues en acort

b'. faire a. de 'avoir recours à'

ForsBéarnOG FG124k: mes aquere carte… aye integre valor… sens tot apeu et sens tote garenthie et sens tote deffoeyte male ni bone; que nulhs hom no y pusque far arcord de besins ni de senhor mayor

c'. aver (son) a. ab 'avoir recours à'

PassS 1571: Pero, si o tenet a bo, / Fasam venir Senturio, / E auray ab el mon acort / E sabrem si es encara mort.

PassS 1849: Senher, aujat: nos em dolentas fort / Per lo senhor que an los Juzieus mort; / E volem ne ab vos aver acort.

d'. ᴘᴏᴇ́ᴛ. 'acort [genre poétique]'

AnonChabIned 577,66: Amors, ben es mos acortz / Que «acortz» / S'apel mos cantz totz tems mays

AnonChabIned 576,20: Que am fort / Plasent donna gaya, / Ben dey far plasent acort. / Que descort / Non tanh qu'ieu retraya

AnonChabIned 576,26: Ben tanh de mon fin acort / L'onrat port / Que·ls aymans apaya.

AnonChabIned 578,74: Per qu'ieu lays / Descortz, / Per far acortz / Gays entre·ls gays

AnonDesc8MahnGed 1:173,39: bona dompna uos mi ren / e plaça uos mon acort / car eu uos sui ben uolen

e'. 'souvenir (?)'

GlossIt2M 95: Accort: ricordo