acolhir

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'ramasser, amasser'

MarcGHP 22,39: e cel qe plus l'ama acuillir [c.‑à‑d. l'aver], / qan venra al derrier badaill, / en mil marcs non daria un aill, / si·l li fara la mortz pudir

GirBornS 69,62: Cuiatz c'avers fos aiustatz / Que·s cregues ni·s dobles enians? / Non es senblans! / Mas deis que seri' acuillitz, / Fos gen partitz

PalSavElucS 2,14: Thesaur s'acuelh de valor et s'atura / En son capduelh…

b. 'rassembler'

FierB 3988: ·ᴠ· cen cavayers foro de bona gent armada. / Lors saumiers aculhiro, van s'en per mieg la prada.

LegAurT 195,12: E·l emperador li dis: «O home, sirven del gran rey, per que mi sostrazes mos cavaliers e·ls ajustas a tu?» E sanh Paul li respondet: «Non tan solamen ay ieu aculhitz cavaliers del tieu loc, ans ho ay de tot lo mon

c. 'recevoir favorablement, souhaiter la bienvenue à, donner l'hospitalité à'

GarBrunB 294: De moltas guisas son / divers home pel mon / que se fan a honrar / d'acuillir e d'amar.

MarcGHP 12,29: A greu aura ja vergonda / putïa de gros bosin, / mas na Front‑Baldit baboïn / ja acueilh, car l'i aprionda / soven…

MarcGHP 29,27: non podon cill peiors lairos / acuillir d'aqels compaignos / qui fant lo noirim cogular

ArnGuilhSansTDid 2,392: s'avetz ostes estranhs: / siatz lur bos conpanhs, / … / covidar e servir / sapchatz et aculhir

GirBornS 63,27: Mas selh qu'aura pretz de son bran, / … / Er aculhitz / Si de son rey / Que·s tenra per pagatz

GirBornS 56,51: Seigner, d'avol fardel / Si carg' e d'avol fais / Qui rauba soudadier / … / E·l luocs es mout aunitz / On ia es acuillitz.

GuilhBergR2 21,4: c'ab mon seignor me cuich desavenir / car no m'acuoill en sa bona compaignia

GuilhBergR2 25,13: – Arondeta, miels ti degr' acuillir / e plus honrar et amar e servir.

GaucFaidM 43,72: Chanssos, de te fatz messatge, / … / e, s'il te deign' acolhir, / …

BertrBornG 1,35: Rassa, rics hom que ren non dona / Ni honra ni acuoill ni sona / … / M'enoia…

BertrBornG 22,41: Sa honor fara, si l'acoil [ms. acoill] / En sa cort, qar anc non hac mai / Tan ric…

BertrBornG 35,11: E ben leu amarant nos / Et acuillirant los pros

PVidAv 21,28: Ara m'alberc Dieus e Sains Julias / E la doussa terra de Canaves; / Qu'en Proensa no tornarai ieu ges, / Pus sai m'acuelh Laneris et Aillans.

MongeMontR 12,19: E platz mi be qui m'aculhia / e quan gaire no truep fadia.

MongeMontR 15,36: En Alverne, ses aculhir, / podetz alberguar e venir / descovidatz, / qu'il non o sabon fort gent dir

PistHB 3,28: per qu'eu volgra estar suau e gen / dinz mon ostal et acuillir los bos / e albergar cui que volgues deissendre

GuilhAugC 2,30: Ar es mortz! Ai Dieus, quals dans es! / Gardatz qui em ni co·ns es pres / … / Qu'eras no·ns acuelh ni·ns respon!

PCardV 61,30: Non cre que·l gens alamanda / senhor tolledor acuelha, / ni que mal parta vianda

BertrAlS 7,13: Qi aital ortolan acoil [ms. acueil], / Paor deu auer per ma fe, / Que no·il faria mal en l'oill / Ren q'aia de ben entorn se

AnonPlanh2G 26: Conseillatz vos qu'anam al Rei frances, / o al pro N'Adoart rei dels Angles? / E si i anem, volran nos acuillir?

CervR 39,47: Qu'el fazia castels, tors e palays, / e cavalers estar acompaynatz, / … / e fazia tals honran acuyllir / c'om no volra mays vezer ne auzir

CervR 39,53: Can mir sove com soli' acuylir / las dens e·l cors e·l cor me fay cruxir

GirRoussH 640: Don, chevauge a bandon e nos acuel; / Conquer honor e terre e done e cuel.

GirRoussH 2218: Li cons intre el moster, fait s'orazon, / Pois vait bien loin des autres o Girarz fon; / Paraule ob Amedieu e a Boson. / E drecerent tuit trei, acoillent lon.

ReglSBenBartschKChr 255,7: De hospitibus suspiciendis. / En aquesta sentensa ditz mosenher S. Beneih que nos aculham e recepcham los ostes enaissi coma Dieu

JaufreB 4362: E can viron Jaufre venir, / Van lo mantenen aculir / E cungausir e abrassar

DonPrM 2707: acolhz – bene recipis

DonPrM 1374: aculhir – recipere aliquem benigne

VidaAimPegVidasBS 425,10: Et anet s'en en Cataloingna. E·N Guillems de Berguedan si l'acuilli; et enansset lui en son trobar

VidaPRaimVidasBS 347,2: E fetz se joglar et anet en la cort del rei Anfos d'Arragon; e·l reis l'acuilli e·ill fetz gran honor.

FlamG 437: Ben ac mil cavalliers valens / e mil borzes e mil servens, / c'unsquex envida et acueil / lo rei…

FlamG 2316: Si fos mon sener aitan gais / con esser sol, be·us acullira / et onrera sempre que·us vira; / mais gelosia lo·nz a tout.

GuilhBarraG 2373: e vay los autres aculhir / lo reys joves, e vay lor dir / que tug fossan per be vengut

BlandCornH 845: Per so car l'avia servit / Dins son hostal et acuglit

BlandCornH 2223: Adonch lo donzel lo va aculhir / An gran gauch sensa mantir.

LegAurT 43,18: E quant intret en una cieutat d'Asia que a nom Ephesum, tot lo poble yssi l'i aculhir.

GlossLat2P 71: Aculir, recepio, recoligo

MystRouergJT 478R: devo resucitar ·ᴠ· mortz he los tres s'en ano en Gualilea he los devo aculhir los que se enseguo …

MystRouergJT 2183: Vegatz nostre maestre, lo qual es la. / El vos manda aras veni, / He per so anatz lo aculhy.

1277 VilleneuveTLandM 68,1: He auem los plus afranquid e asot… que tot hom qui sie de noste poder se pusque far de le auant dite maison, se hidz l'i uolint aculer

d. gen, ben [etc.] a. 'recevoir favorablement, souhaiter la bienvenue à, donner l'hospitalité à'

GarBrunB 300: c'ab un breu saludar / pod om tan gen pagar; / que·s tenran per graziz / e per gen acuilliz

GirBornS 74,32: On son gandit ioglar / Que vitz ien acuillitz?

PRaimC 14,27: Mas quan rics hom son menor acuelh gen, / Dobla son pretz e·n creys mais de lauzor

GuilhMontR 5,20: Dieus, com pot aver sufrensa / ricx hom de gent aculhir / ni de far guaya parvensa

BertrCarbR 191,15: que cascun jorn vezem ara / c'us ricx vilas sera mielhs aculhitz / c'us hom gentils pus qu'er enpauressitz

GirRoussH 179: Baiset les, acuelt jant e rant marceis.

GirRoussH 1771: Don, acoilles lo gent, ne vos seit mau.

JaufreB 6755: … non es aquela / En est mon, donna ni donzela, / Que tant agues de bon solas / … / Ni tan jent saupes aculier / Totas genz ni en grat servier

RazoLanfCigVidasBS 572,15: nos auren ben qant nos er ops, e seren ben acuilh[i]z e gent ounratz e servitz, q'il son los plus valenz cavaliers del mon e·l plus cortes

VidaAimPegVidasBS 429,14: E cant s'en parti d'aqui, anet s'en al marques, on fon ben aculhit.

VidaFerrVidasBS 582,12: et il li fasian grand honor e·l vesian voluntera, e molt l'aqulian ben, e li donavan voluntera

VidaGuilhCabVidasBS 547,69: Et qan foron al chastel, si foron ben acuilliz per En Robert de Tarascon

FlamG 7482: Ab lo senescal de Sanliz / a l'issir del trap s'encontret. / Gen l'acuilli e·l saludet

SHonSRH 5455: Dreg camin s'en vay ves Mergueyll; / li donzella mot jent l'acueyll.

GuilhBarraG 4523: e quan venc sus a lor intrada, / la dona fort los aculhic / ab gran gaug

ÉvNic3T 107b,4: E cant viron Judas, que era vengut a lor, aculhiron lo mot fort e feyro li gran festa.

LegAurT 292,11: E quant los vi la molher de Julia, ela los aculhi molt fort e va lor demandar qui ero.

CoutGontArchGir 7:55,15: … que de quals loc et de qualque part homes et fempnas s'en benguessen estar en la bila de Guontald… que sian receubutz et aculhitz benignament

e. 'recevoir aimablement, montrer sa bienveillance à [l'amoureux courtois]'

UcCat/MarcMarcGHP 6,50: Marcabrun, qant sui las e·m duoill, / e ma bon' amia m'acuoill / ab un baissar qant me despuoill, / m'en vau sans e saus e gariz.

ArnTintArnMarJ 14,19: per qu'eu me teing qu'eu no l'enquier / lo seu enoi, ni·l faillimen / ab que no·m deignes aculhir, / que tal paor ai de faillir / no·ill aus mon bon pens far saber

ArnTintArnMarJ 14,50: Mas s'ilh no·m deigna acuillir, / lo desconort no tornetz dir, / qu'eu no·l voill audir ni saber.

BernVentA 27,61: Ma domna prec que m'acolha, / e pois tan m'a enriquit, / no sia qui dona, qui tol.

BernVentA 25,11: Cor ai que m'en tolha, / mas no·n ai ges poder, / c'ades cuit m'acolha, / on plus m'en dezesper.

PRogN 2,62: que dompna fai manta re / per que plass' a totz per engual, / e quasqun cum li cove / deu aculhir dins son ostal

PRogN 7,36: tot m'es bon quant hom m'en aport; / mais am quan cor de lai lo vens, / que d'autra si pres si m'acuelh

GirBornS 1,22: Can que m'acuella, / Pro m'acuell.

GirBornS 16,40: E pois ses / Enian / L'ai cor a servir, / Si·m deingn' acuillir / Ni·m pren / A chauzimen

GirBornS 25,37: Non fas! Puois ella no m'acuoill / Ni·m sofre per entendedor.

GirBornS 36,52: … m'amia, cui non taing / Que tan s'abais ni s'umil / Ia m'acoill' en sa compaigna

RaimJordA 13,35: … / quar ma dona mi denha aculhir / e quar li platz qu'Amors ves mi la vensa

ArnMarJ 4,42: a! s'er ja temps qu'a dreit vos apelh domna, / qu'ie·us sia homs, mans juntas, lialmen, / e atressi cum bons senher acuelh / son lige ser, mi denhetz aculhir…!

GaucFaidM 15,29: si m'acuelh / de deguna re no·m duelh

GaucFaidM 65,55: qe nuill parven / no·m fai plazen; / anz qand l'esgart esgard' ad autre latz, / que no m'acuoill ni·m vol aver solatz

FolqMarsSq 1,53: et er merces s'ill me deigna acuillir, / qu'e maint bon luoc fatz son ric pretz auzir

FolqMarsSq 9,50: Amarai la doncs a lairo, / puois vei que no·m deigna sofrir [var. denh' acullir]

PVidAv 18,14: E quar avetz tan ric pretz sobeiran, / Per enveja·us volon las melhors mal; / Ma bella domna dols', a vos que cal? / … / Quar mielhs sabetz honrar et aculhir

RaimbVaqL 5,16: ab un dous ris me nafra·l cor d'un pes, / ab que m'auci on mielhs m'acuelh ni·m sona

MongeMontR 8,58: e si dons no n'a chauzimen, / e fai o mal quar non l'acuelh, / qu'ades clamon merce sey huelh

RambBuvM 5,27: que cellas per cui es baissaz / prez… / … / an mes en soan los presatz / et acoillon cels cui lor plaz

CadZ 8,12: … quant vei aculhir / A lieis, cui dei servir, / Los autres per honor, / Tem que·i mescle folia

GuilhAugC 3,32: aculhetz me – no·us tire! – / quar trop sai del dezire, / que crei que·m vol aucire!

RaimCastG 1,27: E doncas, as tu sospeisso / que·t vuella d'amor tener pro, / si tot t'acuelh ab huelhs rizens

RaimVidF 2,777: E·l malvat gardon eyssamen / on son aculhit lur parelh; / per qu'ilh, e lur malvat cocelh, / e donas ses sen que·ls acuelhon, / an mort domney…

RaimVidF 2,779: E·l malvat gardon eyssamen / on son aculhit lur parelh; / per qu'ilh, e lur malvat cocelh, / e donas ses sen que·ls acuelhon, / an mort domney…

SordB 41,6: donc non blasm' on negun que de me·s plaingna, / q'usqecs a dol qant sa moillers m'acoill

AdRocRigBarbV 21,24: Chausit ai en la meilhor / qe donneia ni acueilh, / e prec li no·m mostr'orgueilh

BernPradBernVentA 307,37: e si m'acuelh mielhs que no sol, / a mon dan giet, neys s'eron mil, / fals lauzengiers…

JaufreB 7790: Car tant de pres e de valor / Avetz, que beu [var. be·us] deu dar s'amor / Tota domna, sia qui·s vula, / E ben tain que ab si·us acula

RazoBertrBornVidasBS 82,10: E si en vos es lo faillimens, eu ni autra domna no·s deu mais acuillir ni recebre per cavallier ni per servidor.

RazoGaucFaidVidasBS 187,6: Et la dompna l'acollia cortesamen e fasia li bel semblant e sollaçava e risea ab lui

FlamG 567: Vos autre·us tenes per pagat / si domna es de bon agrat, / e que·us sone gent e·us acuilla

FlamG 5938: de nulla ren mais non s'esmaia / mas que no·l puesca pron servir / e de baisar e d'acuillir / e de far tot so qu'Amors vol

FlamG 2955: car vos est tam pros e tan rics / e tan cortes e tan valens / que tota donna en totz sens / vos deu onrar et acullir

f. gen [etc.] a. 'recevoir aimablement, montrer sa bienveillance à [l'amoureux courtois]'

MarcGHP D1,29: Gent acuoill mas puois embruia / femna pois a faich de bois teill

PAlvF 1,18: Bel semblan n'ai en parvenssa / que gen m'acuoill e·m razona; / mas del plus no·m fai cossenssa

PAlvF 14,30: Lai sui plevitz e iuratz / q'ieu non am ves autre latz, / … / totz temps ai faitz plaitz e ditz / per qu'eu sui gen acuillitz

GirBornS 28,59: Doncs a que / No·m poiara be / Si·m sona ni m'acuoill gen? / No·i a gran refraignemen?

GirBornS 55,46: Per so quar gen m'acuillitz, / Vos seraj francs e chauzitz

PonsGardaF 9,46: qu'en lei vei tantas beutatz, / ben par qu'en bon pretz entenda. / Deus la manteinha mest nos / que ben parl' e gent acuil

GuilhBergR2 2,7: e, fe qe·us dei, midonz, la pros de Berga, / et acuoil gen e coindej' et alberga

GaucFaidM 22,31: q'enqer n'ai en la bocha·l bais / e la doussa sabor e·l jais / don fui gent baisan acuillitz / per lieis, q'anc non fetz faillenssa

BertrBornG 8,17: Dompna… / … / E pren comjat del repaire / On tant gen fui acuillitz, / On nais jois, sens e valors.

PeirolA 31,21: Peirols, metetz en oblit / la bona domna valen, / que tan gent vos aculhit / e tan amorozamen

FalqRom/NicTurFalqRomAG 11,10: gardatz si fezes faillimen / vas la bela que·us acuoill gen

JaufreB 3085: E a·i donas ben enseinadas, / Jent parlant e acostumadas / De jent aculir e donar / E de totas proesas far

JaufreB 7461: Mas merce cre que trobarai, / Qe ja·m fes ella bel senblant, / E m'a servit et onrat tant, / Jent acullit e jent profert, / …

JaufreB 7475: De me pus atrestal veser, / Que s'aquesta m'a fairt plaser / Ni gent aculit ni onrat, / Mi fas segur de s'amistat.

RazoGaucFaidVidasBS 181,10: La moiller d'En Gauselm, quant ela·l vit, l'acuillit molt fort

VidaBernVentVidasBS 21,11: Et el s'en parti e si s'en anet a la duchesa de Normandia… et ella lo receup e l'acuilli mout fort.

VidaPRogVidasBS 267,4: E venc s'en a Narbona, en la cort de ma domna Ermengarda… Et ella l'acuilli fort e·ill fetz grans bens.

g. 'choisir pour domna [en parlant de l'amoureux courtois]'

PRogN 1,28: Qu'amors vol tals amadors, / que sapchon sufrir erguelh / … / quar si·l sap mal ni s'atura, / ylh [c.‑à‑d. lor dompna] querra tost qui l'acuelha.

RaimJordA 4,39: D'aitan n'ai un bon confort, / que ves autra no·m destuelh, / ni nulh'autra no n'acuelh

h. 'recevoir l'âme de'

PAlvF 11,75: Mas Dieus per sa granda doussor / nos don que siam sey obrier, / qu'El nos cuelha [var. qe·ns acuelha] en resplandor

RaimJordA 4,52: non querri' a Dieu tan fort / que lai ssus em paradis / m'aculhis, / quon que·m des lezer / d'una nueg ab lieis jazer

PRaimC 10,40: Lai, al renc de Barsalona, / Estai l'amors qu'amar suoill, / E qui d'autra mot me sona / Perda Dieus, que non l'acuoill

GavG 4,22: … / E cum pocsem a Dieu servir, / Quez Elh nos denhe aculhir

CervR 39,50: Deu, qui l'a fait be viure e be morir, / prec humilmenn c'ab si·l deyn acuyllir

JoanEstV 9,91: El sieu paradis, / … / si·l platz, m'aculhis / Dieus, vers pas que·ns pays

BarlH 40,30: … per so que el aia merce de mi et aia penitencia de mos peccatz que ay fatz, sol la misericordia de dieu mi deinne aculhir

i. a. en 'associer à, faire participer à [un bien spirituel]'

RaimbVaqL 26,14: Us niens es… / … / … que lo mons ten car; / … / Quar niens a tan gran sabor / que·l mons l'acuel el cartener.

v. 1160 QuercyChartPrB 95,19: … dero lo deime de tota lor terra e de tota lor honor a Deu… e·n Guillems lo capelas aculic los ne en tot lo be fah de la gleisa

v. 1169 RouergueChartPrB2 384,5: … do e lais… a Dominideu et a s. Jhoan et alz paupres del hospital de Jherusalem… tota aquella vinna… E vos avez m'en acoillit e receubut el be faig et e lla almorna del hospital e devez m'en messa far cantar a l'avesque.

1178 RouergueChartPrB 162,17: … do e lais… a Deu et a sancta Maria et alz fraires del Temple de Jherusalem… Et eu Guillems de S. Elari, maistre de la maiso de Sancta Euladia, et eu Bernartz… ab cosseil delz fraires, avem ti acuillit el be faig de la maiso

1179 RouergueChartPrB2 438,9: … acueil te, Guiral, e te Deurdeza, en tot lo befait de la maio, et avem vos a ssebeillir e lla maio de Sancta Eulalia per aquesta almorna e per aquest be que vos i avez fait

1179 ToulousainChartPrB 168,3: … doneg… a Deo e a l'ospital e als paubres de Jerusalem… et illi aculero·l ne en tot lo be fait de l'ospital

1180 RouergueChartPrB2 443,12: Et eu Bernaz Escafres, ab cosel et ab voluntat dels fraires de la maio, acuil vos en tot lo be faiz de la maio.

1182 RouergueChartPrB2 460, 9: … eu Oalrics d'Albi e mei effaint donam et assolvem… a Deu et a Sancta Maria et a·n Ponzo l'abat de Bona Comba… Et eu Poncius, abas de la maio de Bona Comba, e li autrei frairei de la maio… acoillem n'Oalric els bes faigs de nostra maio.

1185 RouergueChartPrB 220,23: Et eu… pren aquest do et aquesta caritat de vos et acoil vos el befag esperital de la maio

1195 RouergueChartPrB 291,7: … donam e desanparam a Deo… et a te, Arnal de Bosagas, maistre de l'ospital de Jherusalem… Et eu Arnals sobredigh acolis vos e tot vostre linnatgue en tot lo befach de l'ospital

j. 'agréer, admettre, accepter'

GuilhPeitP 11,35: e pos Dieu platz, tot o acueill, / e prec Li que·m reteng' am Si

CercT 9,7: E n'aten bona esjausida, / S'a lei platz que mos ditz acuoill

BernVentA 41,11: Cela del mon qued eu plus volh, / … / au de joi mos dihz e·ls acolh / e mos precs escout' e rete.

RaimbAurP 8,8: Si·m fos grazitz / Mos chantars, ni ben acuillitz / Per cella que m'a en desdeing, / …

RaimbAurP 33,26: O q'il sembles ma sors / A cels qe sabo·l destors, / Si qe nostre demors / Fos per totz acuillitz.

GirBornS 4,76: … / Qu'ilh degues aculhir / De bon grat mon servir, / Pus sers obediens / Li suj ses totz contens

GirBornS 35,54: Ben es rasos / C'amoros / E iauzionz sia / Cui deingn' acuillir / En grat son servir

GirBornS 39,73: Pero, dompn', ab que sofratz / E vulatz / Mos prex e que·ls m'acuillatz, / Tost m'er corages camiatz!

GaucFaidM 9,8: Ja mais, nuill temps, no·m pot ren far Amors / qe·m sia greu, ni malstraitz ni afans, / … / c'a tal dompna fai mos precs acoillir, / don m'esmenda tot qant m'a faich sofrir.

GaucFaidM 16,21: Amics, qan si vol partir / de si donz, fai gran enfanssa, / si tot no·il vol acuillir / sos digz a la comenssanssa

FolqMarsSq 18,52: c'aissi valra sos bos pretz per un cen / si acoill Dieu oimais a compaigno

BertrBornG 15,11: … pos a la bellasor / Platz qe mon chant dei' acuillir / En m'onranza…

RaimMirT 31,20: Tot quan vol midons vuelh, / E tot quan li platz acuelh / En patz ses rancura.

RambBuvM 5,59: Mos chanz, vai tost e eserniz, / … / que pels pros seras acoilliz, / e volran te mal li savai

SFoiHA 267: Tenrei m'ab Deu ab cui mi soill. / … / Diana ne Jovi non voil, / Ne Minerva gens non acoill

PseudoCatT 65,547: Orguil deu esquivar / totz pros om se·l ve far. / Zo qu'acuil en altrui / pot tornar sobre lui.

JaufreB 6082: E trop te donavas d'erguil, / E Deus no l'ama ni l'acuil

k. a. alc. ren (a alc.) 'permettre qc (à qn), concéder qc (à qn)'

RaimbAurP 33,47: Qar mos cors no m'acoill / Q'ieu ves vos mi renei

GirBornS 43,36: Doncs quals dreiz / Ho acueyll / Que·l fyls ai' atretan / De rend' e·l prez soan

GirBornS 43,87: … / S'il m'acueyll / So que·il querrai chantan

PonsGardaF 4,12: e sai e cre que leis aman morai, / pus a leis platz qu'enaixi m'o acuill

RaimJordA 4,17: si·s fera quascus de vos / volentos, / si·us o aculis / la bella cui sui amis

RaimbVaqL 2,19: Per so dreitz / non acuoill / c'om sos amics soan / per gerra…

BeatDiaRiegerTr 35,18: non es ges dreitz c'autr'amors vos mi toilla / per nuilla ren qe·us diga ni·us acuoilla

GavG 6,40: L'engans fer l'enganador / Si tot l'acuelh son plazer

RaimVidF 2,231: E car anc m'o volc acuillir / qu'eu la pregés no·i gardei ren / a lei servir, ni mal ni ben / ni tort ni dreit…

SaviO 766: si ella es de sen malvat, / soven retrayra parentat, / e soven ti dira erguelhs / cant verra que tu lo·lh acuelhs

l. 's'ouvrir à, laisser s'installer [une qualité, un défaut]'

GrimGausmF 39: e malvestatz dezacuelh / pretz, que no sap on s'estei, / per qu'ieu laus jovens acuelha / amor et ab lieis esteia

GirBornS 74,4: Per solatz reveillar, / Que s'es trop endormitz, / E per pretz, qu'es faiditz, / Acuillir e tornar, / Me cugiei trebaillar

ArnDanE 2,51: qu'anc non auzim / del temps Caim / amador meins acuelha / cor trichador

GaucFaidM 19,85: … / mos Bels Sobiras al cor ver / cui pretz revegna / qu'era, s'ell no l'acugllis, / ja meg aucis

BertrBornG 1,50: Rics hom que de guerra no·s lassa / … / Val mais que ribieira ni cassa, / Que bon pretz n'acuoill e n'abrassa

PseudoCatT 66,578: Altresi va d'orgoil, / aitan cum om l'acoil, / on plus pot, leva alt / e fai penre tal salt / qe torna en nïent

m. 'saisir [qn, en parlant d'un sentiment]'

BernMartiPonsGardaF 2,26: Joi n'aurai ieu s'ela·n mi fai, / ho ja no·n aurai d'autra re, / c'autre joi lo cor no m'acueill

GuilhBergR2 20,16: e si d'En Guilliem si dona / paor, ni unta l'acoill, / ben temsera Buf d'Antona / o·l pros Guion de l'Antoil

n. mal a. 'mal recevoir'

GirBornS 51,7: Mas car es tan mal acuillitz / Jois ni solatz, / No sai com entre tanz iratz / Ja sia sols coindes ni gais

o. mal a. abs. 'être peu accueillant'

PVidAv 15,43: Vielha rica tenh per manca, / Quant a poder e no dona / Et acuelh mal e pieitz sona; / Pretz la meins que s'era ranca.

UcSCircJS 19,13: Mal acoill e parla e sona / E mal manja e beu e dona / E mal viu

RazoBertrBornVidasBS 73,6: … e de blasmar los rics que tenon don e que mal volen e sonan [var. que re non donon e qe mal acoillon e sonan]

p. 'répondre à, attaquer en retour'

GirBornS 67,41: S'om aigramen non m'acuillis / Si·m ponh ni manei ni m'esterc / Los iovencels ni·ls enantis, / Gencer en paregra·l forbirs

BarlR 88,8: Lo contrari li respont: «Con yest tant arditz que auzes ta boca ubrir…» Nacor l'acuelh e dis li: «Sapias que non yest digne de recebre las mieuas paraulas.»

2. v. pr.

a. s'a. ensems 'se rassembler'

CroisAlbMa 209,90: Dedins la barbacana son essems aculhitz / Ez an be los passatges e·ls bocals establitz

b. 'se faire bon accueil [l'un à l'autre]'

FlamG 6769: Saludon si gent e s'acullon, / Ben fan parer que mal no·s vueillon

FlamG 7285: fort s'onreron et accuilliron / ambedui, desempre que·s viron

c. s'a. ab, a 'se joindre à, s'associer à'

MarcBernVenzP 41,44: Selh qui mais ves lieys mercelha, / ben cove que plus s'en duoilla; / ren non sap qui prim gabelha, / cals a ventura s'acuoilla

RaimJordA 4,39: D'aitan n'ai un bon confort, / que ves autra no·m destuelh, / ni nulh'autra no n'acuelh [var. et a nulla no m'acoill]

GuilhMontR 4,18: Coms de Tolza… / … / qui ara·us falh / may ab vos no s'acuelha.

GirRoussH 645: Non i a un tan paubre, s'a mei s'acuel, / Nou doigne quan voldra de cor ne d'uel.

GirRoussH 4520: No li caut ren tamer, s'a mei s'acuel, / Ne mais cal se seïe en son caduel.

GirRoussH 8715: Odins fu e vit joc e dis orguel: / … / E Girarz respondet… / … / La reïne ot les moz; ob es s'ecuel

GirRoussHo 70: Karles ve tant ·ᴄ· comtes desos un brulh, / Jovensels e mesquis e ples d'orgulh, / E brochet lo caval, ab els s'aculh: / «Cassa aurem…

SHonSRH 9111: e si n'i a dengun que·ll martiri non vueylla, / am los bons jovencels els navilis s'acueylla / ses denguna vergogna…

SHonSRH 1041: Ad Andronic fom bell, / cant conoc lo cenbell. / Am son frayre s'acueyll; / intrat son intz el brueiyll

d. 'se mettre en route'

CroisAlbMa 209,36: Ez ab aitant s'acolho per los camis politz. / E cant a Palmers vengo…

CroisAlbMa 209,19: Lors senheiras aussadas e·ls gonfainos banditz, / Se son, per la ribeira, apres lor aculhitz. / E can vengron a Martras…

3. n. m.

a. 'affabilité, hospitalité'

GirBornS 62,45: A l'acuillir / Fora semblan / Que·l plus estranz l'era privatz

GirBornS 66,21: Mas falhitz es bobans / E pretz e bon' amors / E respiegz de senhors / D'acuylhir e d'onrar.

ArnMarB 4,16: … / Vostra beltatz, vostra valor, / Vostre solasz, vostre parlar, / Vostr' acuoillir e vostr' onrar, / vostre presz, vostr' esseinhamentz, / …

ArnMarB 5,44: Mon cor, qe sap lial e fi, / … / Per honor e per aculhir, / Per tot cant aman deu aver

ArnMarJ 10,31: Mais voill estar totz temps cum francs sufrire, / quan plus non puosc aver de jauzimen, / c'aia·l solatz e l'acuillir de vos, / c'anes preian sai e lai a rescos

BertrBornG 2,32: E de solatz mi semblet Catalana / E d'acuillir de Fanjau

BertrBornG 7,53: De Na Faidida atretal / Voill sas bellas denz en dos, / L'acuillir e·l gen respos / Don es presentieira / Dinz son ais.

MongeMontR 5,13: E cel que son pauquet poder / fa voluntiers no·n deu esser blasmatz, / ab que del plus sia la voluntatz / e l'acuillirs e·l gaugs e·l bels semblans [var. e l'acuillirs gais e·l solatz presans]

AimPegSC 22,18: Que·l sieus solatz era guays e chauzitz, / E l'aculhirs de «Ben siatz vengutz»; / E sos parlars fis ez aperceubutz, / E·l respondres plazens ez abelhitz

PonsCapdR 6: … / per guaya don' ab guay cors benestan, / ab cui trob hom guay solatz e guay rire, / guai aculhir, guay joy e guay joven

SordB 8,38: … quar paor ai / que l'aculhir e·l solatz guay / qu'elha·m fai e lo bel semblan / perdes, si l'anava preyan

AnonSal7KolsenDicht 4,39: Donna, aquist aib son en vos, / Et a n'i manç autres de bos: / Acollirs e servirs e dos, / Honors e plaszers e solaz.

b. gen [etc.] a. 'affabilité, hospitalité'

GuilhPeitP 9,21: Totz jois li deu humeliar / e tot' autr' amors obezir, / midons, per son bel acuillir / e per son bel douset esgar

GarBrunB 458: Cortesia es en guarnir / e en gent acuillir

BerPalB 4,16: Ai! belha don', ab belh cors benestan, / de bel semblan e de gent aculhir

RigBarbV 3,55: Miels de domna, viell' en tot bel ioven, / avinen, / veilla ses veillezir, / e ioves d'anz e de gent acuillir

GirBornS 67,36: E pero si bels acuillirs / Non dona prez mas lui cui es, / …

ArnMarB 5,4: Totas bonas donas valens / Cuy joy… / Ensenhamen e cortezia, / Jent aculhir, bela paria, / Cortes respos e bel solatz, / …

ArnMarJ 25,43: Enseignamens e beutatz, / franques' e gens parlars, / gens acuillirs et honrars, / cortes' ab gaia semblansa, / vos fant sobr' autras honransa

GaucFaidM 13,11: Be m'an trahit siei beill huoil amoros, / e sos gens cors qe·is sap tant gen garnir, / sos douz parlars ab son bel acuillir, / sos gais solatz, sos avinens respos!

GaucFaidM 32,30: tant es en lieis sabers e conoissenssa, / gens acuillirs e solatz e valors, / e grans beltatz don el mon non a tenssa

BertrBornG 13,29: Gent acuillir e donar ses cor vaire / E bel respos e «ben siais vengut» / … / Tot voill c'ap vos teingna

MongeMontR 3,53: Ses bauzia·us am e ses cor volatge, / per la beutat e per l'ensenhamen, / pel verai pretz e per l'aculhir gen

RambBuvM 6,8: car no·i faill res de ben c'om puosca dire; / en lieis es sens, honors e cortesia, / gens acuillirs ab tan bella paria, / …

CadZ 15,50: E temi trop quar vos aug escondir, / Mas ieu·m conort, domn', el gent aculhir

FalqRomAG 2,35: Nafrat m'avez, no sai tant d'escremir, / ab dolz esgart et ab gent acoillir, / ma bella dompna.

AimBelP 2,52: Dona Na Marguarid', auzirs / e vezers e gens acuglirs / provon que res no vos sofranh / de re que a pros domna tanh.

AimBelP 15,13: [… lacune] e·ll gent faitç benestans / gent mangiars ni vestirs / onrars ni acuglirs / [… lacune]

VidaPonsCapdVidasBS 311,3: Bons cavalliers fo d'armas… e fort escars d'aver; mas si s'en cobria ab gen acuillir et ab far honor de sa persona.

BrevAmR5 29509: Be m'an trait siei bell hueilh amoros, / e son gen corss e son azaut garnir, / son gen parlar e son gent aculhir, / son bell solatz, son avinen respos.