acabar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'terminer, mener à sa fin, mener à bonne fin'

RaimbAurP 24,6: Escotatz, mas no say que s'es / Senhor, so que vuelh comensar. / … / Ni ges no say co·l mi fezes / S'aytal no·l podi' acabar, / Que ia hom mays non vis fag aytal…

GirBornS 51,70: Apres l'anar / C'avem apres / En lai on es comunals bainz, / Si Deus nos o don acabar, / …

GirBornS 37,49: E ia no cuit si' acabatz / Nuls affars tro qu'es comensatz

PVidAv 32,11: E s'ieu podi' acabar / So que m'a fait comensar / Mos sobresforcius talens, / …

RomCToulZ 2: Que cil que a tan ric prez comenzat / No·l deu retraire tro que l'ai' acabat.

ReglSBenBartschKChr 253,17: Filhs, quan tu volras comensar alcu be, tu pregua al comensar Nostre Senhor, que t'aiut e ta obre perfassa e acabe

JaufreB 8078: E vauc querent coma marida / Un cavellier qu'a nom Jaufre, / … / Qu'el m'acorra ab Nostre Seinor, / Ab sol que Deus lo·m lais trobar, / Qu'el m'acabe tot mun affar

GestaKarS 542: Vec te que t'ey donatz ·m· homes e ·ᴄᴄᴄ· bestias ad acabar la obra et ad aportar so que·t sera mestiers

NTestParW 229,24: … domentre que ieu acabaray lo mieu cors el menesteri de la paraula

FlamG 7824: e cil que n' [c.‑à‑d. de mala domna] an tastat o sabon, / quant pauc enanson et acabon!

GlossItC 107: Acabar .i. acavezare.

SentR 2: Qi ben vol comenzar bons fait, si li deu acabar car lo pretz li remaigna.

SFrancMirA 10.9,2: Car tu comensest en la crotz… e pueys en la crotz acabiest lo cors de la tua vida

PrJeanG 487.42: Ancaras avem autre pallays que hediffiquet e acabet Porus, rey de las Yndias.

SElzC 108,27: e comandec al capela que comenses la messa e la aquabes

LegAurT 282,8: el si giqui de predicar, mas tantost el se·n tenc per fol, per que volc acabar lo sermo mal grat del demoni

LegAurT 89,14: «Hacaba so que as comensat… »

MystRouergJT2 356R: Aras canto: Veni Creator Spiritus… H e que aquabo lo ymphne he pueys…

MacPrGL 224,2017: Unus homo sapiens non interprendere debet / quod sua poyssansa non acabare potest.

TestPonsG 62,12: Et, si dins lo dith termini lo diths bastimens podia esser faths et accabatz

1350Pans3 sans contexte

ManConsLimS 263,18: L'an mil ·ɪɪɪc·xxxᴠɪɪ· foc acabat lo pont nou de Limos.

ÉtBayC sans contexte

b. abs. 'en finir'

GirRoussH 6872: E vuel melz achebar e breu fenir / Que maner en temor ne tant langir.

c. 'compléter'

LeysAm2A 1709: Rims es certs nombres de sillabas / Si d'autre bordonet l'acabas / Ab divers oz ab plazents so / Egals de sillabas o no

LeysAm2A 4814: Rims es certs nombres de sillabas, / Si d'autre bordonet l'acabas / …

d. 'ruiner, causer la perte de'

MacPrGL 37,288: O Deus atque Deus, quid vis quod nos faciamus? / La mala fortuna nos acabare putat.

e. 'accomplir, réaliser, exécuter, faire'

RaimbAurP 13,20: … / Si sa grans merces m'acaba / Mon car desir qu'ai tan volgut

GirBornS 51,26: E castiar / No·s volon ges, / Per que m'er lur solatz estrainz, / Pos vei qe non es d'acabar

GirBornS 74,8: Per so m'en soi faillitz, / Car non es d'acabar

RaimJordA 9,44: Raimon Jordan, ges aissi, d'un eslais, / non pot esser acabatz tan grans fais, / enaissi leu cum s'es vouta l'ironda.

FolqMarsSq 10,4: Us volers outracuidatz / s'es inz e mon cor aders, / pero no·m ditz mos espers / ja puosc' esser acabatz

RaimbVaqL 26,24: Mais pot mortz que vius acabar, / per qu'ieu ab lo mort be m'acort.

PCardV 47,67: De clergues non auzi mal dir / car mi poiri' esser comprat, / mas il n'an tan trop aquabat / que·l monz en deuria sonsir.

RaimGaucR 3,9: Un sirventes, si pogues, volgra far / … / Aissi cum sai, en vuelh un acabar / de so qu'om ve per lo mon a prezen

JaufreB 396: Seinors, laisem lo dol istar, / Aisi no·s pot ren acabar

SaviD 942: So que doptas que no potz far, / potz am lonc trebalh acabar

FlamG 1092: Non cuh c'o pogues acabar / le reis que s'en fai tam privatz

FlamG 1036: Ben es intratz e mala brega, / ren non acaba [ms. agaba] ni eissega

LeysAm2A 7096: … / Compas non es als, si l'acabas, / Mas engals nombres de sillabas

LegAurT 433,6: Et en ayssi coma ho comandet, fonc acabat

MystRouergJT 476: Senhors, anar nos non volem / … / Per acabar lo mandamen / De Dieu lo payre omnipoten.

MystRouergJT 3330: Mon poder vos doni sus aisi / Que tot quant faretz en nom de mi / Sera complit he acabat / De tota vostra volontat.

f. a. (ab alc.) 'obtenir (de qn)'

FolqLunT2 10,83: Cauz' a say negus gazanhat / cant aura touta sa renda / l'us a l'autre ni acabat.

EpSStephAppelChr 104,60: e so que ques, el acabet

CroisAlbMa 123,9: … / C'anec a Savaric a Bordel lai parler, / E anc no i acabec lo valent d'un diner

CroisAlbMa 59,4: Oncas no i acabero que valha un aiguilent.

RazoGuilhBalVidasBS 327,49: E·N Guilhem, cant auzi que perdon trobaria, fo mot alegres e rendec li gracias, car tan li avia acabat ab sa dona.

LibDivAmR 116: Co comensiez ad amar, e can t'i punhiest, e co o acabiez so que plus amas, ni que ti fes amar mais que re als?

BrevAmA 17322: … en derrier / Nulha re non acabaran / De so que demandat auran

BrevAmR5 31720: qu'aichi pot hom mais acabar / ab dona d'aut linhatge, / no fan li croi ab domnejar

SHonSRH 4833: … Que mi vols donar / si abe Dieu puesc acabar / que tos fiyllz veyra clarament?

SHonSRH 8008: mas apenas van acabar / qu'ieu poguessa resuscitar

SHonSRH 2718: … pregon sant Honorat / humilmentz e devota que, si li ven a grat, / am Jesu Crist acabe, fiyll de la verge Mayre, / lur dones aygua douza de denfra lur repayre

SDoucG 79v: … ques avian acabat am Dieu… la gracia ques avian demandada

SDoucG 94r: E requerian humilmens… la sancta maire, qu'illi… acabes am Dieu que li rendes la lengua e cobres la paraula

SFrancMirA 3.9,5: Car sant Frances… li avia acabat ab Nostre Senhor temps, que pogues far penitencia

SGeorgC 150,613: May ci so que yeu vull demandar / An ton dieu podes acabar, / Tu non auras demant ni plach / …

LegAurT 72,16: … se non acabava am lo sieu Dieu que·l ressucites

SMMadC 138: Vec te que nos em apparelhatz de benesir als teus dieus, si tu nos acabas que agiam filh am lo teu dieu.

1353Pans 2:41,28: emais que yeu o segui e m'en planis al conseil ez al prebost de Nostra Dona, local trames al conseilh monsen Aloyn e un autre canonegue, emper so non poguem ren acabar

g. 'finir par avoir'

MystSAntG 56: Yo ay achaba grant sen. / … / Mestre Plimet, ave la botilho?

h. 'joindre, mettre ensemble'

LeysAmG 1:20,23: Diptonges conjonh et acaba / Doas vocals en una sillaba.

2. v. tr. indir.

a. a. de [+ inf.] 'finir de'

ProvGCervC 3006: Superbia es caps / de tots mals, e qui·l cap / no·l toyl, re als no saps / que d'aucir los acap.

1468ChartCahorsD 23,2r: It. mesi lo xxx de may en carn per donar als homes que acaberon de binar lo claus, e eron tres… tan per dinar quan per sopar

1510 Saint‑SeverTLandM 130,14: Lo dit ·xɪɪe· jorn d'aost, fi acabar de carreyar los ditz coayrons de l'Adoo en fore enta la font a ung boee

1512/13CCollMontpezLG 292,7: lo ters jorn d'aust tornem ieu he moss. Bertran Daio al sol per aquaba de quaregar lo dich fromen, segal et sivada que ero viij saumaties

b. a. a 'profiter à, être utile à'

PsPénC 237,28: Et quant el volra Diaus preguar, / L'acabe aytan coma peccar

3. v. intr.

a. 'réussir, avoir du succès'

GirBornS 34,50: Mas a mi non par ien / … / Qu'en bon' obra·us metatz / E leu vos en partatz / Se noca·us acabatz

GirBornS 54,29: Ab orgoill ai clamat merce / A l'autrui ops si cum per me, / Q'estra mon grat cuich acabar / E qier so q'ieu non vuoill trobar.

CroisAlbMa 186,27: Dreitamen vas Tholosa s'en volia tornar, / Per la vila combatre e pendre e forsar; / Mas ges no m'es vejaire qu'en [éd. qu'eu, CroisAlbM que i] posca acabar

JaufreB 10836: Car el mon non a poestat / Que a ssa vida acabat / Agues, en tan pauc de sazon, / Conn a Jaufre, lo fil Dozon

b. 'réussir, aboutir à un bon résultat'

CervR 86,11: … qu'en patz no mi laxen durar; / per que mos xans no puc be acabar / ne dreit gardar axi com tayneria

4. v. pr.

a. 'se terminer'

LeysAm2A 1285: … / Que·l bordo en accen agut / Deu finir… / … / Car si per accen breu s'acaba, / Le verssetz creys d'una sillaba

b. 'se perfectionner'

GuirRiqL 2,78: … en la cort del rey, / on ai prepauzamen d'anar / per mi meteis ad acabar

c. 'se réaliser, se faire, s'effectuer'

CroisAlbMa 29,18: Lo reis ditz entre dens: «Aiso s'acabara / Aisi tot co us azes sus el cel volara.»

LeysAm2A 1120: Accens als no m'appar qe sia / Mas ordenada melodia / De votz que sobr'una sillaba / Principalmen totz temps s'acaba.

LeysAm2A 1649: Totz temps la suspensiva pauza / Se met en la quarta sillaba / Qan le bordos am x s'acaba