aisinar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'poser, mettre'

AuzCassS 3520: entorn lo col sel fil aizina

VertCardR 198: Quatre son, e quatre partz fan: / una n'esta ades avan; / la segonda garnis l'esquina; / a cascun latz altras n'aizina.

GuilhBarraG 2330: aysinar se fey ben e bel / en la leyteira per portar

b. 'préparer'

CroisAlbMa 40,1: Lo pros coms de Tolosa aizina so afar / Per la gran via longa, que cug que voldra far

GestaKarS 2378: … vesen de totz elh moric. E can lo cors agron pausat en un lieyt mot bel [var. Aysinat que·l agro, elh le van pausar en un belh lieyt.]

c. 'équiper, aménager'

BrevAmR4 26888: … ·i· maiestre / que sabcha de palais bastir / e ben aizinar e cobrir, / fazen, a guiza romana, / la cuberta sobirana

GuilhBarraG 2312: … / sos navilis fon aysinatz, / que volc passar tantost…

d. 'arranger, organiser, combiner'

GuirRiqLo 1,41: … sert er a totz, / que·l sieus durs cors aizinet / com moric Guirautz Riquier

GuirRiqLo 7,47: Mas l'Enemicx pren cosselh / tan tost els mals aizinar, / que·l mon fa tan greu layssar

GuerreNavS 4126: Ez esperego·l molt, e pogran esperar, / Car hanc la nuyt no venc ni o pog ayzinar; / Mas mandec quez a l'autra vendria ses pecar

FlamG 5973: ans los ha ben cel jorn pagutz / sol de baisar e d'embrassar, / d'estreiner e de manejar, / e d'autres jocs qu'Amors aisina [ms. ausina]

BrevAmR4 18774: e diran [c.‑à‑d. las tracheiritz] que volon anar / al sanctuari Dieu preguar; / et adoncs hauran aizinat / qu'el cami fasson lur peccat

BrevAmR5 34228: e si podia aizinar / que la vis nuda, de jorn clar, / …

e. 'faciliter, favoriser [qc]'

AtMonsC 1,1605: per que·l plazer vedatz, / cant es fort aizinatz, / torna tal vetz…

VertCardR 817: Cant hom es cobes ne avars, / no·l ten pro beures ne manjars. / … / Per salsa pren o per metzina / tota re que delieg azina.

f. 'aider, soulager [qn]'

PCardL 65,144: C'aissi cove / C'om greuge se / Per los autres en aizinar

g. 'accorder, impartir'

PAlvF 2,42: Ar an ses cor e·ls fals ris / tot aisi cum l'abelhis, / qu'ieu mi grup de lieys e·m lays / e mi no veira ia mais.

2. v. tr. indir.

a. de [+ n., + inf.] 'parvenir à, arriver à'

GuirRiqL 4,240: … sobre totas res / lo devem honorar, / per pus leu aizinar / de conquerre s'amor

GuirRiqL 10,270: mas mos espers agara / sa merce ab ben far, / don ne pot aizinar

3. v. intr.

'se rapprocher, venir plus près'

GuirEspRadDansas 11,5: Quar sa fina valor no s'aclina / tan c'aizina, don mon cor s'afina, / qu'en l'esquina mortal tenc l'espina / e muer mi…

4. v. pr.

a. s'a. (de, vas) '(s')approcher (de), venir (vers)'

MarcGHP 26,62: Vai e·l di / qu'el mati / s'i aisi, / que sotz pi / farem fi, / sotz lui mi, / d'esta malvolensa.

GrimGausmF 153,18: E pus l'us l'autre s'enselha, / e·l par ves sa par s'aizina, / de nos es dregz que s'enselh / quascus d'atretal aizi

GirBornS 65,19: E no·us aizinetz gabaire, / Si ia ren fatz fis amaire, / Ans cove francs e suaus.

GirBornS 69,81: C'abans s'asina·l fols senatz / De ioi que·l savis consiros

GuirRiqL 14,24: … / non tenc la via vera / pro, don auzetz parlar. / Dieus m'en fass' aizinar

GirRoussH 1020: E fu desus cuberte per art tapine; / Li sols en fu tan verz come sabine. / Cel qui vol bon aver vers lai s'azine

GirRoussH 9616: Apres se vait durmir soz sa cortine. / Ataïns lai servit, qui s'en aizine. / E quant la vit colchade el lit…

GirRoussH 9721: Hui mais di al message de lui s'aisin [ms. taisin].

GirRoussHo 8574: Si s'en torna jazer sotz sa cortina. / Ataïs la servit que s'en aizina, / E quant la vit colguada el lieh…

FierB 2718: e prendetz vos escutz qu'en els vos ayzinat, / e anatz vo·n lajos en cel palays listrat

CroisAlbMa 204,87: E lo reis Saladis s'es tant appropïatz / C'as un trait de balesta s'es de lor aizinatz, / Que las gaitas entendo lo parlar e·l solatz.

AuzCassS 1132: … del col d'una galina / o de colomp, lai on s'aizina / lo cols de la testa plus pres

FlamG 8052: L'us de l'autre mout prop s'aizina / per far saboroses plazers

BrevAmR5 28498: … / quan sidons de lui s'aizina / e·l se met sus la peitrina

b. '[sens temporel] approcher, être imminent'

MarcGHP 31,1: L'iverns vai e·l temps s'aizina / e [var. s'ayzina / que] reverdejo·il boisso

GirBornS 27,6: … / E·l douz mazanz / Que creis quant s'azina·l matis

GlossItC 108: Azuiar [à lire azinar] .i. adastare

c. 'résider [fig.]'

BeatDiaRiegerTr 35,22: Proesa grans q'el vostre cors s'aizina / e lo rics pretz q'avetz…

Bern3/GaucHarveyPPart 1:120,48: … esta vostr' amor frairina, / en cui malvestatz s'aizina

d. s'a. ab 'se lier avec, s'associer à'

ArnMarJ 17,8: quecx auzel en son lenguatge, / per la frescor del mati, / van menan joi d'agradatge, / com quecx ab sa par s'aizi

PRaimC 10,18: Car amors es tant chausida / C'az [var. C'ab] humilitat s'aizina

DPradS 14,28: e sobre tot qe·m sia bo / s'ab toseta de prima sella, / … / m'aizine tant que ab lieis jaia

TrGéom2C 964: Se la Luna am bo s'aizina / E se en lo sete mal ve, / En lay non an per nulha re

e. s'a. a 'se conformer à, se soumettre à'

PRaimC 10,18: Car amors es tant chausida / C'az humilitat s'aizina

RaimVidF 1,1191: Per que·l fait e·l genh e·l saber / s'aizinon fort al percassan, / seluy que vol aver certan / josta·l baros nulh gazardo.

PassS 858: E mas ses tu no pusc re far, / Vec m'a ton plazer ayzinar!

f. 'se préparer, s'équiper'

FierB 4470: Can l'alba aperec, qu'es pres ad esclayrar, / Karles a faytz sos homes garnir et ayzinar, / aychi cum per cumbatre belamen arengar.

FierB 320: Adoncxs pogratz vezer tant paya ayzinier, / sus los cavals que meno montar et afaychier.

g. s'a. de [+ n.] 'se mettre à faire, entreprendre de faire'

GuilhPeitP 10,5: adonc esta ben c'om s'aisi / d'acho dont hom a plus talan

GuilhAdA 2,2: Ben for' oimais sazos e locs / Que m'aizines d'un vers…

GuirRiqL 5,166: … / ma dona la reÿna, / que de totz faitz s'aizina / bos al mon et a Dieu

CroisAlbMa 48,3: Senhors, so fo en estiu, cant l'iverns se declina, / Que reven lo dos temps e torna la calina; / E lo coms de Montfort de l'ostejar s'aizina

BrevAmR5 31002: De gran malvestat s'aizina / domna que fai aital folor, / quar ela·s despuelha d'onor

h. s'a. de [+ inf.] 'entreprendre de, s'efforcer de'

MarcGHP 37,15: eu dic qui d'amar s'aizina / a ssi meïsmes guerreia

PAlvF 7,3: Be m'es plazen / e cossezen, / qui s'ayzina de chantar / ab motz alqus / serratz e clus

GuirRiqLo 19,41: Ses tu, vers Dieus, aizinar / no·ns podem de lunh ben far

AmSescSansTDid 4,653: … / nulha mielhs no s'aizina, / tan iove ni tan nina, / d'aver sen…

BertrSRoscaJeanrInedBarc 11,24: Per que totz temps, nuegz, jorns, sers e matis, / De vos servir, dona, mos cors s'aizina

FierB 4372: Cascus pres un dieu d'aur, a son col lo cargua. / Rollan tenc Apoli, de lansar s'ayzina: / jos en la prieysa major als payas lo lansa.

i. 's'y mettre, s'appliquer, faire des efforts'

PAlvF 15,3: Gent es, mentr' om n'a lezer, / s'enans de son mielhs a faire, / que, quan s'aizina·l cuidaire [éd. q. s'aizin' a·l c.], / tal hor' es larcs de voler

GuilhBergR2 18,27: tan festina / e s'aizina / tro sent la doussor conina

RaimAlJeanrJoies 2,37: Amors, degun jorn no fini / De vos servir, ans m'ayzini / Ades que plus vos servisca

BrevAmR5 31452: Doncs quan veira l'aimans verais / sa dona en bon estamen, / guaia, solasan e rizen, / deu se mantenen aizinar / quo ab lieis puesca domnejar

j. poder gen s'a. 'savoir s'y prendre'

GuirRiqC 501: far saber lo dezir / … / per si o per autrui / (pero mielhs es de luy / si·s pot gent ayzinar, / car amors ses selar / non pot venir a port)

k. 'se former, se développer'

GuirRiqM 10,29: Tota flors, don frutz s'aizina, / Pert apres son frug beutat

l. 'devenir agréable [en parlant du temps]'

MarcGHP 31,1: L'iverns vai e·l temps s'aizina / e reverdejo·il boisso

m. s'a. de 'jouir de'

RaimMirT 7,39: Bona domna, tot m'es niens / Quan fas ni farai ni anc fi, / Si del ric thesaur no m'aizi, / Don anc nulhs hom non fon jauzens

GirRoussH 9044: Ist tresaur amasserent genz sarazine. / La contesse le sat, qui s'en aisine, / Qui·n refeit bone part gent pauperine.

GirRoussHo 8029: Est tezaur amasset gens sarazina. / La comtessa lo sab, que s'en aizina, / I a·n fah bona part gen pauberina.