[aisinamen]

Retour 

n. m.

'préparation, base'

VertCardR 798: Razis es [c.‑√†‑d. cobedeza] de totz los peccatz / en que pot consentir etatz. / D'esperit es plaga mortals / e azinamentz de totz mals.