aida

Retour 

n. f.

a. 'aide, secours, soutien'

GaucFaidM 36,73: aid' er me lor crezensa / e·ls cors e·ls avers

MystSPPaulG 516: Mestre, eyssi es uno matrono / Paureto, tant bono persono, / Paralitiquo, pres de la mort; / Dono ly aydo et confort

MystSPPaulG 954: Aydo de sy deven sperar, / Et non d'autro certanoment.

MystSAndS 1963: Non dotes rem, car entre tous, / Vous daren aydo et secors

1429 Saint‑FlourDAOA 30a: fos faitz payament… de cent cinquanta liouras torn. que eront passadas en las instructions faytas per los senhors comissaris, deputatz per lo temps a partir lodit aide, a las venir al profeyt de la viala et esser payadas… ou debatudas a la viala de la porcion deguda d'aquela aida

1476Pans3 sans contexte

1489 PuybarbanArchGir 3:214,19: … et que renuncian expressement suber asso totas lasdeites partides… a totz dretz de l'eydi et conselh d'abocat…

1505Pans3 sans contexte

1512 B.‑AlpesDocMidiM 324,38: Primo, an comes al sendegue M. Garini et al noble Steve de Villa de condurre et menar los elegis de Ries per las galeres que son al present a Masselha et de pendre los homes que lur seran necessari per aquo fayre, per son ayda, al despens de la villa…

b. a l'a. de loc. prép. 'avec l'aide de'

AnonGambAnon 12,1: Belle done, a l'aïde de vos / est ma chansons esmute et comansaide.

MystSPPaulG 521: Gario sare encontinent, / A l'aydo de Diou lo payre.

MystSPPaulG 1001: Ben l'aurey iou toust asoula, / A l'aydo de Diou, mon bon mestre

c. a l'a.! 'au secours!'

MystSPPaulG 2835: D'aquest chin siou tant maltrata! / Cesso! car tu m'as prou tasta! / A l'aydo, a l'aydo, bono gent!

d. faire a. a 'apporter son aide à'

RazoBertrBornVidasBS 96,2: E·l coms Richartz fez li aïda a tota la sua gen e ordenet qe tuich li castel li fosson obert.

e. esser en a. a 'apporter son aide à'

PBremTortB 2,41: Era·m seit Dieus en aia, / e·m torn en lai dreita via / …

f. venir en a. a 'venir en aide à'

FierB 50: … / que del cap de Bretanha entro en Lombardia / no y romas cavayer no·lh vengues en ahia

g. a.(s) ᴅʀᴏɪᴛ 'prestation pécuniaire (extraordinaire) due au seigneur'

1419LÉtPrGH 23,37a: … la graciosa et benigna preposta facha per las dichas majestas… sobre l'ayda de la conquesta de lur reyalme tant desirada…

1422Rn 3:610b: Ayda accordada

1437LÉtPrGH 28,3: … que la dita reyal majestat requer al dit pays o als ditz tres statz que li donon conselh e aida presta e sufficient a son passage per deffendre son reyalme e expellir son enemic d'aquel

1437LÉtPrGH 28,11a: Item, attendut que la somma de ᴄ francz donada per l'ayda susdemandada si deu donar a pagar…

1442LÉtPrGH 30,46a: … que per la aida sobre demandada, havent consideration a la necessitat de la dita majestat et ossi havent regardament a la extrema pauretat del dit pays… han ordenat… que li sie donat… la somma de seysanta milia florins…

1510 Saint‑SeverTLandM 131,16: Per los cabalatges et per une absolution d'ayde: ·ɪɪ· flor. ɪɪɪɪ ard.

1533 Alpes‑M.DocMidiM 530,45: Item, ay pagat a monsr lo comis, a Grassa, que nous fes ametre de nous far pagar a las aydas la despensa extraordinario…

ArchBPyrLespyR 1:74b: per rason deu dot e eydes deu matrimoni

h. a. de cosina 'aide‑cuisine'

ArchBPyrLespyR 1:300b: Johan, eyde de cosine