afolar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'fouler [le raisin]'

1482/83CCollMontpezLG 310,8: Item may… baylie a Gal Ebrat de Belfort per so que avia affolada la vendemia et governat lo vi de sa part…

1493/94CCollMontpezLG 316,2: Item baylie a Gal Barta, trolie de Belfort, per la pena de affolar, colar, trolhar lo vi de Belfort…

b. 'blesser grièvement, mutiler, tuer'

JoanLag/EbHarveyPPart 3:878,11: qu'ie·us dic que pus trobatz / estatz no fa layre / cant sap qu'er afolatz

GirRoussH 5530: Cent mil omes m'a morz e afolaz, / Mes reines confunduz e aermaz.

GirRoussH 6209: Pois les mest de la gerre en tal tribol, / Non pout ome baillar saive ni fol, / Non l'aucie o ne·l pende o ne l'afol.

GirRoussHo 4586: G. venc per l'estorn totz aïratz. / ·xx· n'ac mortz de sas mas i afolatz

GirRoussHo 5910: Tem que lhi fassa tolre la genitensa. / … / E·l reis, si lh'o afola, no·lh o agensa

DaurelL 458: Cant ieu vengui lo porc l'ac darocatz, / Escoisendut et aisi afolat.

DaurelL 1966: Acels a pe, qu'om no·ls auza tocar / Que·l tracher Guis i fais forsat estar, / Sos chivaliers laisa totz afolar

JaufreB 1082: E Jaufre, can lo vi, deisen, / Qe no volc son caval jaqir, / Nafrar, afolar ni ausir, / E met denant lo pietz l'escut.

FlamG 1123: … 'na falsa, que·m ten aras / que no·us aucise e no·us affolle / e vostra penchura non tolle?

CoutBazB 146,12: Item, si ung orp, ou ung contreyt, ou truan, ou questau pana l'autruy enfan et ly yssorben et contrasen de sous membres per gasanhar et querre las almoynas, que tout atal home deu estre pendut… si l'enfant es affolat per la guiza que dessus es deyt.

CoutBazB 146,16: Empero lo pay lo [c.‑à‑d. l'enfant] pot ben logar ou empenhar… mas no deu ny no pot balhar ny bendre per affolar son cors ny sous membres

CoutBordB 48,23: Pero, lo payre lo [c.‑à‑d. l'enfant] pot malebar o enpinhar… mas no deu ni pot balhar ni bendre per afolar son cos ni sons membres

CoutBordB 34,3: Costuma es et estabbliment a Bordeu que qui tou membre a home, atau membre diu perdre, et sy ly affolo que no s'en pusqua servir, estera a la merci deu mager et deus juratz

JustDienneORV 24r,1: Item plus que qui li donava tans de quops que si non la li vosteson, ilia l'afolera de tot

JustDienneORV 27v,2: Sertanamen si l'agues ataint, el l'agra afolat

JustDienneORV 21r,4: Item plus que lo pres per los pels de la testa e lo tirosava per meg l'afrontador, et si non fosont aparadors, el l'agra afollat

JustDienneORV 54r,1: Item apres lo tonbet a tera et aqui li donet tant quant el podia des pes et des poimt, tant que si non fosont aparador, el l'agra afollat

c. 'ruiner, causer la perte de [qn]'

BernVentA 29,21: era vas lei que·m guerreya, / aclis per far so coman. / Per aisso m'afol' e·m destrui / (don a mal linhatge redui)

RaimbAurP 4,57: Cel Dieus qi fes terr' e aiga, / Caut e freig, gent clergu' e laiga: / Afol sels qe desabrics

RaimbAurP 32,10: Dieus afol [cel] que·us ensenhet amar!

ArnDanE 7,36: que lauzengiers, cui Deus afol, / non an ges lengua adorna

AnonLaiBillyLais 1,14: C'uns esglais / cas de plais / qui m'abais / et m'afol.

AnonLaiBillyLais 1,193: Jhesu l'afol / qui joi non vol, / qu'eu veu et vol.

P2/GuilhHarveyPPart 3:958,8: Per contra·s van al rei li mesagier / qu'afollaran ses dupte Monspellier, / don er gran dans s'i pert per malvolensa.

SFoiHA 498: Maximians ag cor avar / Et hom en lui non·s pog fidar. / Ded Constantin sa fill' a par, / Ab que·l poggess meilz afollar.

GirRoussH 3323: Aico fu ses granz dols e ses pechaz, / Car il en fu puis mors e afolaz / E dans Girarz li cons deseritaz.

GirRoussH 4657: Peires, tan mal m'afole lo seiner meus, / Quar me part en sa colpe, fait que judeus

GirRoussH 1795: E Teiris respondet: «Rei, Dex t'afuel

GirRoussHo 2961: Tolham li Rossilho e sant Maurelh, / E afolem lo tot lo culvert velh

GirRoussHo 5913: No fara fi am me ni covinensa / Tro que l'afol de guerra e tot lo vensa

DaurelL 794: Car orphes es, es piatable asatz; / Agardes lo cossi es faisonatz, / Grans pecatz er si el es afolatz

FlamG 1321: Lo cor el cors e·l sen li tolc / la gelosia que l'afolla

FlamG 5672: Sener, al cor ai una gota / que m'auci e m'afolla tota, / e cug que d'aquest mal morrai / si conseill de mege non ai.

FlamG 1139: Aitan sai con vos de barat, / pero d'aitan m'en affollatz, / qu'ie·m trebail e vos repausaz

SFrancA 2.2,5: Mays quant lo paire aquel crit auzic, va tantost corre la, non ges per luy deliurar, ans o fe cert per luy greuiar et afolar

d. 'faire du mal à, nuire à'

AuzCassS 3563: Si vostr' ausel arnas afolon, / e las penas tot jorn li tolon, / perdutz es, qui no las esquiva.

RecChantCorrRecMéd 382,20: Plinius dis: qui portara / d'aquest' herba ja non sia afolat / per encantament ni mal at.

e. 'corrompre, pervertir'

CercT 6,20: Ist trobador entre ver e mentir, / Afollon drutz e molhers et espos, / E van dizen qu'Amors torn' en biays, / Per que·l marit endevenon gilos

PAlvBernVenzP 5,13: volers folh reconogut / fai, del pe jusc' al rasum, / lui qu'a voluntat qu'esgaia, / viatz l'afola e·l dechai / orguelhs, que d'aut bas cazec

PAlvF 6,16: Q'una puta gens fradelha, / que tir' e bat e pren a mors, / vos an cofundut e destors, / que·us afolha e·us descapdelha.

f. 'endommager, détériorer, abîmer'

GuilhBergR2 12,48: que cinc anz a non donet colp ni pres / en l'escut d'aur en que la dompna es, / ni en tornei non capusa ni dola, / anz ten per fol qui sas armas l'afolla

DonPrM 978: afolar – deteriorare

DonPrM 3324: afola – destruit

BrevAmA 18220: E sabran tan pauc del mestier / Que vostra obra·us affolaran, / Et esmenda no·us en faran

AnatMondG 38,17: de la sustencia del nerui obtic es engendrada retina, que es la pus subtiel… et enuolopa ces meia las humors del huelh, et es deliquada per so que ela non afole las humors

AnatMondG 38,20: Et esclerotiqua es dura: per so ela envolpa tot l'uelh et lo defen dels nozemens de foras. Et per so qua ela non afole ratina, que es tendra, segon [?] secundina entre elas doas, la quala es megieyramen entre mola et dura.

GlossItC 107: Affolha .i. destrugere o consumare

ÉvEnf2AppelChr 9,176: qu'el m'a mas tenchas et mos draps / trastotz e delitz e crematz.» / … / «Maistre, for me meravilh, / si l'effant vous a fag outrage / ni affolat vostre obratge.»

ÉvEnf2BartschKChr 420,20: Pueis Jozep al teulier va dir: / «Maistre, fort me meravilh, / si nostre effan vos a trencada / vostra obra ni affolada

GlossIt2M 64: Affolla: premer sinistramente

CodiD 8.14,1: Aquela messios es utils per que la peinora se meliura, mas no seria la penora afollada ni peiurada, anquera non i fos faita aquella messios.

CodiD 8.14,1: … si la messios es tals que es necessaria o utils. Aquella messios es necessaria sens la cal causa seria affollada o peiurada.

CoutLarrazC 122,28: Li taverner, puisque auran lo vi atavernat ni fag cridar, no·l devo afolar puish ab vinada ni ab aiga, ni devo la mesura mermar

1302ChartCahorsD 210: sans contexte

FueroEstH 39,4: E si pert la carta de sua compra o se li art en foc o es afolada d'aiga o li es furtada o forçada, lo comprador de la heretat deu iurar que assi la perdi

DocMillau2A sans contexte

1473CConsRisclePC 96,92: Item… fen adobar lo pont de l'Ador a tres homes, car las ayguas l'aben afolat

ArchBPyrLespyR 1:17b: Mulha e affola… la carta

g. 'anéantir, réduire à néant'

RitL 137: E totz los pensanz sobre mi mal, tost destorba lur conselh e afola lur pensadas.

SaviO 760: Si tu es ricx e ella es folla / res no·t val que tot t'o afolla

FlamG 4007: Pendutz fos qui bendas fes primas, / quar hom non las poc far tam primas / la vista d'ome non affollon, / et ad home l'ausir non tollon!

BrevAmA 17100: Per que·l ben dir no vol auzir / Ni·l be qu'en sap no vol ges dir; / E si·l ditz afola o tot, / Quar en derrier ditz qualque mot / Ab que li trenca la gola

h. 'manquer à, faillir à'

AigB 881: Ici vos rent tot quant m'aves donat, / E rent bon grat, non i ai afolat / Obedience ni autre a voluntat, / Ke en l'enclaustre tornerai al mandat

1434 BordeauxArchGir 1:38,19: … los avantdits affeuatz… no deven ni poden… far deguna autra causa per que los dreyts, los devers ni las senhorias de l'avantdita dona… ne fossan o pogossan estre amenuatz ni affolatz, en tot ni en partida

2. v. tr. indir.

a. a 'détériorer, dégrader'

CoutGontArchGir 7:135,3: Empero si·l layssaua e que no y aguos d'aquel an paguadas las oblias e que aguos afolat al feus, pot lo demandar lo senhor del fius

3. v. intr.

a. 'se détériorer, s'abîmer'

MarcGHP 1,32: «Belha», fi·m ieu, «per trop plorar / afolha cara e colors

AtMonsC 3,87: car totas res que el mon ve / pot afolar o melhurar

v. 1140 QuercyChartPrB 34,1: E la tor Blanca, ·ᴠɪɪ· mes d'estatga, e ss'en aquelz ·ᴠɪɪ· mes afolla, rederga la, e s'e la statga delz altres afolla, redergo lla, e s'afollava que negus non i estes, redergo lla e comu

1170 QuercyChartPrB 119,12: e fo conogud e jutgat que l'abas no fezes conderser en la sua endomergadura per que·l feus de Guiraud afoles

b. 'se dévaloriser [en parlant d'une monnaie]'

v. 1170 RouergueChartPrB 125,7: e se la moneda afolava, devem vos redre argent fi…

v. 1175 RouergueChartPrB2 418,7: E se la moneda afollava, deg vos redre marc d'argent fi…

1183 RouergueChartPrB 205,9–10: … per ·ᴄʟ· sol. de melgoires nous o per ·ɪɪɪ· marchs d'argent fi se li melgoires afollavo ni abatio

1186 RouergueChartPrB2 485,6: E se·il moneda afollava o c'abbatia, devem vos redre marc d'argent fi…

1189 MillauChartPrB2 498,8: … per ·ɪɪɪɪ· lb. de melgoires nous o per argent fi a razo de ·ʟ· sol. lo marc, se li melgoires afollavo o c'abbatiu

1190 RouergueChartPrB 242,7: … e se li melgoires afollavo ni abatio, deig ti redre per aquest aver sobredig ·xᴠɪ· marcs d'argent fi

v. 1190 RouergueChartPrB2 501,8: e se la moneda afollava, devem te redre marc d'argent fi…

1194 RouergueChartPrB 279,12–13: e si melgoires afolavo ni abatieu, deg vos redre ·x· marcs d'argent fi

1199 RouergueChartPrB2 533,13: e se li melgoires afollavo ni abatio, devem vos redre argent fi…

4. v. pr.

a. 'se faire mal [l'un à l'autre]'

FlamG 6802: Desotz lur pellissetas grisas / lasson lur mans et entrebescan, / e sai e lai taston e pescan, / … / e garo·s ben que non s'afollon / quar dousamen e senes gap / fai cascus so que faire sap

b. 'se blesser'

1201‥1395 La RéoleArchGir 2:267,14: et si lo rossin se afola, la bila li deu esmendar al regard del cosselh

1480 Saint‑SeverTLandM 127,15: Item es estat ordenat que, si… degune besti se afolabe o se perde faute deudijt pont, que lo pontatger o culhidor… sien tengutz de pagar et enmendar la dijte besti

c. 'faire une fausse couche'

RecChantCorrRecMéd 271,8: Donnas a beure a la fenna prenh cranch d'aigua dolce picat ambe vin e no se afolera.

RecChantCorrRecMéd 271,11: Item fairedes per lo ventre una lebra prench: alqual que trobares dins lo ventre de la lebreta, donas lo a l'emprenhada a beure ambe vin, e no se afolera.

d. 'causer sa ruine, se perdre'

ArnDanE 16,19: totz plaitz esquiv' e desmanda / sai e lai qui que·t somonia, / [que·s clama folh] qui se meteis afola

ArnDanE 6,30: Hueimais, senhor e compagno, / per Dieu, ans que del tot m'afol / preiatz lieis don m'amor no·s tol / que n'aia merce cum del so

DoctrPuerM 58,18: et li home que an tempransa son plus san et plus delichos… que li home que s'afollan manjan et beven

e. 'se détériorer, s'abîmer, s'altérer'

AtMonsC 3,83: … / ben es so que·s pot melhurar, / e so que·s pot afolar, mals

RecPharmB 37: Pren las herbas e… meti ho sus lo fuoc e fai petit fuoc, que las cauzas las cals metras dins non si afollon, e meti la pega et apres la cera e pueis colephonia…

RecPrincCorrRecMéd 156,8: Si tu prens l'arcemiza fresqua e la metes sus un vaissel plen de vin ia non aias paor que aicel vin si mude ni s'afolle

DiscClerD 56,12: Apres menyar, laua tas mas, car so es sana causa, car per sso s'afolent los uilhz de motz de gens que los voichent sens lauar e an las mans ordes.

CodiD 4.56,8: … ancara non sia reuestiz lo cumpraire de la causa, si la causa se pert o afolla, seus es lo danz, e deu paiar lo prez…

CodiD 4.56,10: … si las causas s'afollunt o se perdunt, s'aquellas de que nos auem dig sunt fromenz o olis o uis o argenz

CodiD 4.56,10: Mas si la vendedos es d'aquellas causas que son uendudas a pesas o a mesuras o a numbre, e las causas s'affollont enant que sion mesuradas o pesadas o numbradas, lo danz es del uendedor

1287ChartCahorsD 12,35: … si la fusta de las sindras que vos… metretz els arcvoutz del dig pont… s'afolava o s'abatia o se perdia… no seratz tengutz a nos ni a la universitat de Caors d'aquel dampmatge emendar

DélAlbiCConsAlbiV p. 220: afi que lo cami no se afole per la dicha aygua

CoutLarrM 80,5: e si pa se perdia o s'afolava, que·l forner o dobles a conoguda del coselh

1519 Saint‑SeverTLandM 148,21: Lo dit jorn, fornj a ·xᴠɪ· homis quj eren anatz far la pachere de Chachon que s'ere afolade et grandement damnatjade… a cascun detz ard.

f. 'se dévaloriser [en parlant d'une monnaie]'

1155 RouergueChartPrB2 360,5: … per ·ʟxx· sol. melgoires nous, e sse s'afollavo, devem vos donar lo marc d'argent fi…

v. 1155 RouergueChartPrB 76,6: … per ·ᴄᴄxxx· sol. melgoires nous. E sse s'afollavo, deus aver lo marc d'argent fi a rado de ·xʟᴠɪɪɪ· sol.

1164 RouergueChartPrB 103,7: e se·l moneda s'afollava, deg vos redre marc d'argent fi…

5. n. m.

'fausse couche'

RecChantCorrRecMéd 271,12: Item l'escorse del laurier beguda tol l'afolar de la fenna.