atarir

Rn 5:305b [s. v. tarir]

v.

'tarir'

Lv 1:95b