acert

Citations 

variante(s): asert, assert

n. m.

a. 'certitude'

T: RaimVidM 42 (as‑ ψ; ass‑ C; cf. RaimVidT3) = Lv 1:247a (s. v. certa certz «sicher, gewiss»: a ssertz)

b. bon a. 'succès'

T: ArnDanE 10,10 (C; as‑ H, R; ass‑ a; cf. ArnDanP 10,10) = Rn 2:385a

c. de mal a. loc. adj. 'infidèle, qui manque à sa parole'

L: GirRoussH 5719; GirRoussHo 4980 (ass‑)

Dér. régressif de → acertar.

eissert

FEW 2:610a [ᴄᴇʀᴛᴜѕ]; DECH 2:71a; DELP 1:69a; DEI 24b. – Pfister6 221.

acertuc