mostarda

LvP [s. v. mostalha]

s. f.

'moutarde'

Rn 4:273b; Lv 5:327b

FEW 6/3:272b [ᴍᴜ̆ѕᴛᴜᴍ].