filh

LvP

s. m.

a. 'fils'

b. 'petit [d'un animal]'

Rn 3:327a [fil ]; Lv 3:485a

FEW 3:521a [ꜰɪ̄ʟɪᴜѕ].