acirologia

Citations 

variante(s): acyrologia, ascirologia

n. f.

ʀʜᴇ́ᴛ. 'mot ou expression impropre, emploi d'un mot ou d'une expression impropre'

L: GlosCastCuraDoctrTr 159,13; GlosCastCuraDoctrTr 156,2 (asci‑); LeysAm2A 4471 et pass.; LeysAmA 3:102,3 et pass.; LeysAmA 2:61,21 (acy‑); LeysAmG 2:192,16 = Rn 2:21a; LeysAmG 3:26,4 = Rn 2:21a; LeysAmG 3:26,3 et pass.

Empr. à lat. ᴀᴄʏ̄ʀᴏ̆ʟᴏ̆ɢɪᴀ 'expression impropre' (< gr. ἀκυρολογία).

FEW 24:280b [ᴀᴋʏʀᴏʟᴏɢɪᴀ]; DELP 1:75a; LEI 1:592;.

acirologiat