aip

Retour 

n. m.

a. 'défaut physique'

GlossHébBibBlondheim 75: sans contexte

b. [sans adj. qualificatif] 'qualité [bonne ou mauvaise], trait de caractère, manière d'être'

GirBornS 62,87: C'anc plus pros bar / De lui no·n portet lanza / Ni non ac totz comunalmen / Los aibs ab que·s fassa lauzars / Ni per que pretz s'enanza.

ArnMarE 239: Sils aibs que·us ai comtatz / son greu essems trobatz, / mas qui may n'a ab se, / may de bon pretz rete

GaucFaidM 7,44: car, per un qe·is capte / vas Amor ni vas se / leialmen, ni rete / d'aqestz aips lo meillor, / en vezem mains que n'an lo sordeior

GuirRosF 1,32: e·ill mielher etz, sol que merces hi fos, / mas trop pert hom per un ayp o per dos

UcBrunG 6,34: S'om pogues vezer en espeil / tant be sos aibs com sas faissos, / aqel miraillz fora trop bos

PerdC 2,32: e qui no sap aquestz ayps mantenir / paratge aunis e si mezeis met jos

AimPegSC 44,9: Mas, s'ages subtilmen cerçaz / Mos aibs, no crei que m'o dixes

GuilhPCazM 8,65: … / ai mil ochaizos / de retrair tot dia / los ayps e las faissos

FalqRomAG 17,108: Mas tu, Senher, vers Dieu, que saps / mos pessamens e totz mos abs, / a tu non puesc esser selat / cal fuy, cal soy, cal ai estat.

PBremRNovZingTrIt 42,31: dels autres aibs non cal qu'eu lo recort, / car sobre totz l'en portet Deu onranza

PCardV 43,74: razons es deissenduda / cant uns aips s'i apo / que a nom ocaizo

SordB 43,185: que las costumas an sazo / molt plus soven que l'aib no an

AnonKolsenSirv 12,5: … car si venz / Se e sos aibs [ms. aibes], can va contrarian / A zo qe·s des a sega desmesura

AnonSal7KolsenDicht 4,37: Donna, aquist aib son en vos, / Et a n'i manç autres de bos: / Acollirs e servirs e dos, / Honors e plaszers e solaz.

BertZorziL 6,63: … / Tal amor ai clausa e centa / Que nulhs aips de lausengiers / En mi non s'ertz ni s'asenta

GuirRiqL 1,89: … / so es Gratz et Entendemen. / … / e pueis, cant an hom' esproat, / fan o als autres aibs saber

GuirRiqL 7,291: et ab tot es repres / d'alcus faitz per razo, / que non li·n tenon pro / siey aib ni sas vertutz

GuirRiqM 17,23: Amors fa far totz bos faitz benestans / E dona·ls ayps, qu'a pretz son valedor.

AtMonsC 2,1398: … / que sap… / … / totz les captenemens / e·ls aibs d'omes menar

BerTrobMeyerDernTr 103,7: Si vols amixs al segle guazainhar / … / Segon son sens te camga e desguia; / Ya de sos aips no·n fassas destrians

RepPéchSuchDenkm 220,216: ni non nasquet en terra tant precios captals / que fos filha de femna ni tan servicials / de faitz, de bonas obras ni d'aips esperitals

FlamG 3629: E mi non es rasos ni sens / ni aibs per que dar mi dejaz, / sener, aitan com mi donaz

BrevAmR2 453: Mas las vertutz e·ls aibs per quals / totz homs se guarda de far mals / e porta bona voluntat, / …

BrevAmR5 27965: e quascus conoicheria / … / a sos aibz et a son solatz / quez ell es ben enamoratz

BrevAmR5 30768: … fin amic e ses cor trichador, / francs e lial e que·s guart de falhir; / e s'aquestz aibs no sab gen captenir, / …

BrevAmR5 33198: E per est aib [c.‑à‑d. conoichensa], ses falhensa, / conoicho cels que l'an ab se / cels que lur fan honor e be

BrevAmR5 33478: … las qualitatz / e·ls aibs e las proprietatz / que so nozens az est' amor / de mascl' ab feme entre lor

GlossIt2M 119: Aip: costume, vezzo; onde bon aip vertú, mal aip vitio si dice

c. [+ adj. qualificatif autre que bon, mal, malvatz] 'qualité [bonne ou mauvaise], trait de caractère, manière d'être'

GuilhSDidS 1,30: E quar es vers que la fresca color / Laus e·l doussor que fai lo sieus vezers / E sos belhs ayps e sas plazens beutatz, / …

ArnDanE 9,70: Doussa car' a / totz aips volgutz, / sofrir / m'er per vos manhs erguelhs

RaimMirT 10,18: Qu'a selhui tanh mielhs demans / Que mais a d'aips benestans

PRaimC 16,40: Qu'ab cortes ayps es hom per pro tengutz

PonsCapdN 5,21: … / Honors e pretz e sens, / Cortezi' e beutatz, / E·il autr' aib cabalos

PonsCapdN 22,33: Que·l vostre taing que fos / Coms o reis corronatz, / Ab totz aibs cabalos

GuilhPCazM 4,47: … / on belh oc e belh no / e belh ayp e belh do / son, e fina beutatz / vos gardatz…

SordB 26,4: … quar tug l'ayp valent en sa mort perdut so

PDurRiegerTr 18,20: … / ni on trobet tans aibs dezavinens / ni on trobet sel pieitz ab grossa pansa / ni on trobet aitan de malestansa

BertZorziBertTrIt 68,49: Et el pro duc eron tant aib prezan / Qu'el ac de mout la reial chaptenensa

BertZorziL 13,50: Hai! belz cors prims, chauzitz pels entendenz, / On totz prims aibs volc natur' afinar, / …

SaviO 902: Cobeeza vols saber que es? / Coratge que es d'avols aips ples.

d. bon a. 'vertu, (bonne) qualité'

AlegArnMarB 6,6: … / Fons de totas finas beutatz, / Cui Dieus a totz bon aips donatz

GuilhSDidS 10,27: … / De cortezia flors, al meu semblan, / Rics de bos aibs c'anc nuls hom no·n ac tan

RigBarbV 9,18: Car senz e pretz e larguess' e valors / e tut bon aip i eron aiostat / ab fin' amor…

RigBarbV 9,34: E pois, domna, tan grans es vostr' onors / et en vos son tut bon aip asemblat

GirBornS 62,87: C'anc plus pros bar / De lui no·n portet lanza / Ni non ac totz comunalmen / Los aibs ab que·s fassa lauzars [var. Los bos aps a que·s tanh l.] / Ni per que pretz s'enanza.

ArnDanE 8,44: … quar a absemps / los bos aips don es plus auta / selha qu'om per pros recorda

ArnDanE 15,13: … / q'en un sol cors trob aissi bons aips totz, / q'en lieis los volc Dieus triar e assire

ArnMarJ 22,33: Franca res avinens, / en cui jois e jovens / e totz bos aips s'atura, / …

ArnMarJ 2,12: e vol que·m lays d'enquerr' autra paria / per vos en cuy an tug bon ayp repaire

GaucFaidM 3,22: vas nulla part nom podon veser uuell, / ni cor pesar ni cujar ni saber, / en un sol cors tam bella captenenza / de totz bos aips

PVidAv 24,16: E si merces, per que totz bos aips creis, / Mi val ab lieis, be·us puesc dir ses totz neis / Qu'anc ab amor tant ajudar no·m poc.

RaimbVaqL 28,52: qu'el mon non a un tan valen / en cui tug bon aip sion mes, / for lo rei dels Aragones

GuilhMagN 1,36: … / dona de bos aips complida!

RaimMirT 24,20: Qu'atressi qom li amador / An mais de totz bos aips sobriers, / …

PRaimC 3,24: Doncx per que·s fai quecx sotz ni secx? / Per malastre que los te vuetz e sems / De totz bos ayps, don estan ras e ters.

GavG 3,56: N'ieu no sabria yssernir / Los vostres bos ayps ni comtar

GuirCalJeanrTrGasc 49,38: Quar sa valors / Es tals que·ls sieus bos ayps melhors / Pot om comtar / Cum las estelas…

PerdC 1,29: La grans beutatz e·l valors qu'en leis es / e tuich bon aip que dompna puesc' aver / mi fan ades estar en bon Esper

AlbSistB 10,20: … / q'ieu no la vei no·m teigna per pagatz / tant es gaia e de bos aips complida

GuiUisAudTrUis 4,18: De totz bos aips sap los meillors eslire.

GuiUisAudTrUis 5,39: … et es tan / De totz bos aibs en son gen cors garnitz, / Que totz los mals n'a loignatz e faiditz

AimPegSC 30,22: Qui·ls sieus bos aips vos volia comtar, / No·ls poiria totz retrayr' en u mes

AimPegSC 25,25: En lieis son tuich li bon aip c'om retrai, / Estiers que greu promet e leu estrai

RambBuvM 6,16: … que hom non pot escrire / los sieus bos aips, ni sa beutat devire

PonsCapdN 27,38: … la plus gaia del mon, cui ador, / Qu'es caps de pretz, de joven e d'amor, / E tuich bon aip n'an faich dompn' e seingnor

PistHB 7,13: car sos bels cors, on bes non fai fraichura, / e siei beill oill e sa fresca colors / e tuit bon aip m'en son d'aisso guiren

PistHB 8,39: quar elh es savis e membratz / et ama pretz et es amatz / et es de totz bos ayps complitz

GausbPuicS 4,5: Gasc, pecs, laitz joglars e fers, / … / Et de totz bos aips esters, / …

GausbPuicS 13,50: Qu'ilh es guay' e gen parlans, / De totz bos aips ben estans

GuilhAugC 6,18: Qu'aitan destreg la prejon mei voler / e pos no·lh falh nulhs bons aips, mas merces, / merces pogra tot lo grat retener

GuilhAnS 146,43: e tenetz cort de totz bos ayps complida / e companha valent et yssernida

PMilB 5,17: De totz bos aibz poia, e donc peiura, / car il merces a leis non vol atrar.

RaimVidF 1,1644: E tug bon aip adreg onrat / son mielhs en loc qu'en autra gen.

AimBelP 19,27: e tug bon Aip que tanhon a Valor / moron ab vos…

RaimBistRB 1,15: Ez en vos es Valors e Cortesia, / Prez ez Honors e tot bon aib prezan.

PCatF 5,43: … ma don' ab son clar vis / Ab la sieu faç blanca com flor de lis, / Neta com l'aur, belha e d'esaut talh, / Enqueres mays, que nulhs bos ayps no·l falh

SordB 7,9: Quan pes quo am de totz bos ayps la flor / e·l gaug qu'ieu n'ay…

LanfCigLuqGatB 1,40: qu'ieu ses merces no·m poisc, ni ses conortz, / partir de vos, si tot se·m van tardan, / [can] ses merce tuit bon aib non estan

DPradM 14,46: Amics, Nostre Senher vos guit, / car en vos son bon aip complit

GranP 1,2: Fis pretz e vera beutatz, / ab totz los bos ayps que i so, / m'enqueron de far chanso.

GranP 1,27: … quar de fin pretz la flor / am e dezir, qu'el mon la volc formar / Dieus de bontat e de bos ayps ses par

AnonKolsenSirv 24,3: Parages es cortezi' e mezura, / Avinentez' e largez' a bontat / E tot bon aib e bel dic ajostat, / …

AnonMeyerDernTr 111,1: Dels ·v· bons aibs per c'oms es plus honratz / Es largueza·l premier…

AnonSal5ArnMarB 7,7: Bona Dompna, pros ez onrada, / … / E q'est de toz bons aips complida, / E de fina beltat garnida, / …

BernBondAppelInedPar 23,20: … aqella qe mais ha de prez fi / e de bons aibs

Folc/Arn3/Guilh6HarveyPPart 1:344,15: q'en leis es tan pretz e valor / q'eu seria de totz bos aibs complitz / ses tot segnor, sol ma domna·m fos guitz

Folc/Arn3/Guilh6HarveyPPart 1:346,54: Ma domna Elena val tan / qe tuit bon aib li fan honor

GuilhBiarsAppelInedPar 129,61: pus totz bos ayps sabetz prendre, / et es tant saubut e vist, / ben degratz merce atendre

Rod/RaimHarveyPPart 3:1142,60: … / cil q'es complida – / sol fos ardida / d'amar – de totz bos aibs complitz

PaulMarsR 2,62: Li gentil noble fait bo / de sel on tug bon ayp so, / son tan valen…

AnonPlanh3BertTrIt 75,20: Morz nos a tolt lo debonaire, / Lo pro patriarcha Gregor, / On avian fait lor repaire / Tuit li bon aib e li mellor.

BertZorziL 6,10: E d'aisso trac garentia / Lo camje que m'a faich far / D'enemia per amia / De bons aips ses par

CervR 105,2: Batl' e jutg' e cossellier d'aut senhor / devon aver mans bos ayps per razo

GuirRiqC 706: crezatz que atertal / es de faitz e de ditz / per que hom vieu grazitz / e de bos aibs

GuirRiqL 1,69: car Sens la sap tan gen gachar / e·l Sabers e·l bon aip que velhan, / …

GuirRiqM 6,37: Donc gart midons, quans de bos ayps dechai / Erguelhs…

AtMonsC 1,483: … car sestz aibs bos / ha hom part totas res / mortals…

BernTMonRickettsContr 17,11: e per amors suy ben aibitz, / de totz bos ayps serai complitz, / … / S'ieu totz bos ayps ses si avia, / lo mielher hom del mon seria

GuilhRaimGirAppelInedPar 148,45: car es de bos aips complida, / deu esser enantida / sa valors, s'ap si m'acueill

MatQuercyAppelInedPar 194,41: quar ylh era vaysselhs complitz de totz / bos ayps

JFoixàL 1,9: … dona, de bos aibs flors

BernAurOrozLírRel 5,29: Quar en lieys son totz bos ayps, ses contendr' e / la mieller es que anc fos ni hom vis

AmSescSansTDid 4,617: … / la filha d'En Guasto, / c'ab sa bela faiso / a tans bos aibs conques / de tot nostre paes

BernPanJeanrInedBarc 5,28: … de richs faytz viva dotz, / Del bel solatz repayres e de totz / Bos ayps esems e de leyautat lums, / …

JoanCastMassóInedBarc 6,42: … e car tan gen se ceysh / De totz bos aips, tal gazardo n'ateysh / De Dieu que·l fay aras pretz mantener, / Pueys li fara joy eternal aver

JoanCastMassóInedBarc 2,33: … car gent assisa / Blanx' e lisa / La vey e de bos aybs flor

BertrSRoscaJeanrInedBarc 11,22: Car yeu conosch que vos etz la plus fina / Del mon, de totz bos ayps segurs e fis

GuilhBorzJeanrInedBarc 9,9: Car tutg bon ayp son ajustat esems, / Dona, sus vos, hon grans beutatz demora

RamMontJeanrInedBarc 1,13: E car tug bon ayp repayre / An en vos, flos d'aut linatge, / Sopley a vos…

AnonPlanhP 12: Hoy rey Robert, de bons ayps compliment, / cap e razis! en siensa fondat!

GastFoixJeanrInedBarc 8,25: Be deu xantar qui sos bos ayps asoma

AustGalhJeanrJoies 4,36: Que de vos nays caritat e merces, / Port de salut, on totz bos ayps termena

UcValJeanrJoies 5,56: De motz bos haps e de ricx etz ornada, / E de bos faitz complidament garnida

CroisAlbMa 209,10: … als melhs enarditz / E al comte son paire, qu'es de bos aips garnitz

JaufreB 8635: Ai Dieu! Per que anc lo conuc? / Que siei bon aip et siei plazer / Mi fan plorar e·l cor doler

JaufreB 80: Anc en tan joven coronat / Nu ac tan bo aib ajustat

JaufreB 6905: … dels bons aibs de Brunesentz, / Dels fatz e dels enseiniamentz, / De sa beutat, de sa largesa, / …

AuzCassS 928: Entro aisi ai racomtat / d'ausels, com sion adobat, / pueis que son gran e ben noirit / e de totz lurs bons aips complit.

AuzCassS 1337: Si vostr' ausels es bos e bels, / e ben prendens e ben isnels / e de totz bos aips ben sertas, / …

VertCardR 1179: Segon dig le cor pren juzizi / o de bon aip o de mal vizi.

VertCardR 185: Vertutz es totz bos aibs que nais / en cor…

RepPéchSuchDenkm 226,391: Ai bela, dousa maire, de totz bos aips complida!

PlViergeM 700: … / co fon ab gran amor noiritz / e de totz bos aibs be complitz

SaviD 954: Nobleza vols saber que es? / Coratges qu'es de bos aips ples.

SaviO 745: Tostz los bos aips estenh nohalha, / home met de tot en la palha.

FlamG 7240: ades plas mais on plus la veson / ni acostuman sa paria, / et es le mielliers aips que sia

FlamG 8082: e ja defors tals er mendics / qui de bos aips es dedins rix

BrevAmR2 350: E d'amors prendon naichensa / tug bon aib, qui ben o pensa, / de ben dir e de bos fagz far

BrevAmR2 512: quar on mais son de bonas gens / ab bos aibs, ab bells noirimens, / …

BrevAmR5 31060: d'autrui sen e d'autrui valor / pot hom, ses autr' esenhador, / apenre bon captenemen / e bos aibs e bell noirimen

BrevAmR5 32406: quar per gaug e per alegrier / homs joios totz bos aibs recuelh

GardD 282: E devetz aver complimen / De bos aips e d'essenhamen

GuilhBarraG 9: e, segon qu'el era effans, / el fo de totz bos aibs complitz

GuilhBarraG 5297: e quar es ab tot compliment, / e quar es de bos aybs complitz / … / mo romans li vuelh presentar

ÉvEnf2ÉvEnfGG 288: L'effant era mot ben noiritz / et de trastotz [bos] aips complitz.

GlossIt2M 119: Aip: costume, vezzo; onde bon aip vertú, mal aip vitio si dice

e. mal, malvatz a. 'défaut, vice [moral ou physique]'

GarBrunB 126: joves es la mesquina / e, ses toz mals aibs, fina

FolqMarsSq 14,23: Amador son d'un semblan / e·l ric cobe d'atretal / … / per qu'ieu teng cel per meillor / que rei ni emperador / qui celz mals aips vens amdos / que vensso·l plus dels baros

GaucFaid/PerdHarveyPPart 1:398,18: … / non fai ges tan gran faillida / qi la garda e n'es cobeitos / com l'autre desaventuros, / q'es tan de toz mals aips cargaz, / q'en gardar no·l forsa beutaz

PVidAv 36,48: E quar es gai' et isnella / E de totz mals aips piucella, / Am la mais per San Raphel, / Que Jacobs no fetz Rachel

GuilhDurfAppelInedPar 130,8: … / Gui Cap‑de‑porc, qu'es arditz e cozens / contra mals ayps, q'us viron luy no·n resta

CadZ 21,39: Chascuna·us gardatz / Que non aia part en vos / Qui mais a mals aips que bos

AimBelP 17,39: … / don' umils… / ab cors de totz mals aips nut, / la genser c'anc nasques nuda

PCardV 8,39: q'en els a tan de vilania, / d'ergueilh, de mal, de felonia, / de totz mals aips

SordB 43,745: … / qu'om pot per cella conassenza / far de sos malvaz aibs semblar / menz avols, si be vol poignar, / e de sos bos semblar mellors

PDurRiegerTr 18,32: e·l cuer ai ner car se toquet ab me / – totz los mals aibs ai de luy, per ma fe

PDurRiegerTr 18,15: e·l sieu mal grat – e·ls mals aibs c'a en se – / m'a tout mon grais ab son malvat ale

IsRizAppelInedPar 170,45: qu'anc malvestatz en vos no poc caber / ni nulhs mals ayps acostar ni apondre

FolqLunT2 1,22: … midons, qu'es bela e blonda / e de totz mals aips casta e monda

BerTrobMeyerDernTr 104,24: Que a rescost li sias remenbrans / Sos malvais ayps, si n'era frequentans

AmSescAppelChr 100,75: qu'en tan com lo segles aonda, / non a pus pura ni pus monda / de totz mals aibs ni mielhs gardada

VertCardR 1447: Tos bos aibs rescondras aissi / com fan malvais aibs tey vezi.

RecMédPrB 329: … si era contrah e tortz o de alcun mal aip de faiso d'alcun de sos membres…

RecMédPrB 330: … si era contrah e tortz o de alcun mal aip de faiso d'alcun de sos membres… Si era encargada d'efan feme et encontrava femna ab negu d'aquest mals aibs, aitals seria aquel efan.

FlamG 6777: … n'Archimbaut ques a perdut / sos mals aips e sa vilania / et a cobrada cortesia

GlossIt2M 119: Aip: costume, vezzo; onde bon aip vertú, mal aip vitio si dice

f. 'vertu, (bonne) qualité (?)'

PLunSansTDid 5,260: … si trastotz los ayps del mon / en tu avias, / sapchas que tu re no valrrias / a dar ni a metre / si eras renos…

g. 'comportement, conduite'

FolqMarsSq 7,15: e segrai l'aib de tot bon sufridor / que s'irais fort si com fort s'umelia

AimPegSC 7,15: Aver voletz l'aip del bon servidor / Qe·l sieu deserv, tant vol servir aillor.

DPradS 4,34: Non puosc mudar c'ades non tir / lai on mos mals aips me tira

AnonSal3RickettsSal 2,20: Sapchatz, donna, que m'abellis / vostr' oill rientz e lo clar vis, / … / e·l fin deportz e·l bel solasz, / vostre bos aibs que tan mi plasz

BerTrobMeyerDernTr 106,26: Juoc et erguelh et amor, aquest tres / An ·j· foll ayp plazen al comensar

BremRascG 53: … leis on mala nasqes / tant de beutat c'a totz deu mal saber / car tan bel aip ab plazer / non pot vencer amors…

GuilhOlSchultzStud 255,7: Pero aip a de trachor / qui·m vol mal e·m fai honor

GuilhOlSchultzStud 248,12: Tal home am que sos aibs no m'azauta, / e m'azauta sos aibs de tal non am